InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M04

Aktualizace Pravidel pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy a zpřesnění Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských p

22. 06. 2018

19.6.2018 - Dne 13.6.2018 ministr zemědělství Ing. Jiří Milek schválil aktualizaci znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy a zpřesnění Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Na základě změn provedených v Obecné části Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „obecná Pravidla“) pro 6. kolo příjmu žádostí, byla provedena aktualizace obecných podmínek také v Pravidlech pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Dále došlo také k úpravě specifických podmínek Pravidel operace.
Hlavní změny ve Specifické části Pravidel operace 4.3.1 Pozemkové úpravy:

  • byla prodloužena lhůta pro realizaci projektu z 24 měsíců na 36 měsíců.
  • bylo upraveno kritérium přijatelnosti: Projekt nesmí být realizován na lesních pozemcích. Bylo doplněno, že: „Za realizaci projektu na lesních pozemcích se nepovažují dočasné zábory sousedních lesních pozemků, objekty sloužící k odvodnění nebo obdobné objekty, prováděné po dobu realizace projektu, které na daném území vzniknou, ale svým charakterem po ukončení realizace projektu nebudou narušovat nebo měnit povahu pozemků k plnění funkce lesa.“
  • v kap. 7 Další podmínky byla odstraněna podmínka: „U záměru b) budou společná zařízení převedena v souladu s §12 zákona č. 139/2002 Sb. do 3 měsíců od data nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo od data vydání kolaudačního souhlasu či souhlasu s užíváním stavby;u prvků ÚSES a zařízení, které lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (a užívání není stavebním úřadem zakázáno) či bez něj, do 1 měsíce po uplynutí 30 dnů od doručení oznámení příslušnému stavebnímu úřadu; u prvků ÚSES a zařízení, které lze užívat bez kolaudačního souhlasu i bez oznámení záměru o užívání, do 1 měsíce od dokončení projektového záměru. Převedením se rozumí i zahájení tohoto úkonu; D jinak C.“.
  • bylo zrušeno předkládání povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu – Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, na který bude příjemci dotace proplacena dotace. Číslo účtu, na který bude příjemci dotace proplacena dotace, je nově uvedeno přímo v Pravidlech kap. 7 Další podmínky, bod 5.
  • Byla zrušena podmínka předkládání povinné přílohy při podpisu Dohody – Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti.
  • Bylo upraveno preferenční kritérium č. 11.:

Původní znění:

Pokud jsou v rámci projektu realizovány polní cesty nebo prvky ÚSES, navazují na již existující obdobné prvky společných zařízení v tomtéž nebo sousedních katastrálních územích.

Navrhované znění:

Pokud jsou v rámci způsobilých výdajů realizovány polní cesty nebo prvky ÚSES, navazují na již existující obdobné prvky společných zařízení v tomtéž nebo sousedních katastrálních územích.

  • byla aktualizována Příloha č. 7 Mapa oblastí ohrožených zemědělským suchem. K této mapě se váže Seznam katastrálních území ohrožených suchem, který je k dispozici na internetových stránkách MZE, a který byl rovněž aktualizován.

U operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byla odstraněna podmínka kap. 7 Další podmínky bod 4) - dokládání formuláře prokázání příjmů ze zemědělské prvovýroby s podílem ve výši 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech.

Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.


Přílohy:

Aktualizovaná Pravidla pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy - revize (PDF, 1 MB)
Aktualizovaná Pravidla pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy - čistopis (PDF, 948 KB)
Zpřesněná Pravidla pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - revize (PDF, 1 MB)

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

13. 12. 2018

EuroEuro25,865
DolarDolar22,796
LibraLibra28,696

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

počet hlasů: 345

14. Prosinec
Soužití s vlkem v ČR více ›
19. Prosinec
OMEZOVÁNÍ DOPADŮ ZEMĚDĚLSKÉHO SUCHA V ČR více ›
16. Leden
Zelená burza 2019 - Kontraktační výstava českých zahradnických výpěstků více ›
5. Únor
Integrovaná ochrana při pěstování řepky olejky - potvrzení účasti do 11.1.2019 více ›
Akce škol:
12. Prosinec
Tradiční vánoční výstava; Vánoce u nás doma; více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky

Copyright © 2010-2018 - AK ČR | vyroba-www.cz