InfoZprávyVodní hospodářství

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu 2020

30. 07. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

 

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 29. červenci 2020

29.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 39 % všech objektů.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly srážky převážně ve formě přeháněk a bouřek. Vzhledem k charakteru srážek a celkovým srážkovým úhrnům za uplynulý týden (na většině území max. do 50 mm) mají průtoky na vodních tocích mírně klesající tendenci či stagnují. Vyšších vodností v porovnání s dlouhodobými, průměrnými průtoky pro měsíc červenec dosahují vodní toky ve správě Povodí Odry (40 – 180 %) a Moravy (30 – 180 %). Průtoky ve vodních tocích na území ve správě povodí Labe se pohybují v rozmezí 30 – 60 % průměrných červencových hodnot (výjimkou jsou povodí Zdobnice, Lužické Nisy a Loučné, kde jsou průtoky nadprůměrné). Nejnižší průtoky v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc červenec jsou na území ve správě Povodí Ohře (25 – 65 %) a dílčím povodí Berounky (20 – 50 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 29. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 29. 7. 2020  (PDF, 446 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červenci 2020

22.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu zvýšil a tvoří 40 % všech objektů.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly srážky převážně z bouřek, největší srážkové úhrny byly zaznamenány během 19. a 20. 7., kdy úhrny dosahovaly ojediněle i 30 mm/hod (Ostrava). Celkové úhrny za uplynulý týden byly většinou do 70 mm (zejména ve východní části republiky). Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé či mírně klesající. Ve východní části České republiky jsou průtoky převážně nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec, naopak průtoky v západní části České republiky na území ve správě Povodí Ohře (35 – 62 %), a částečně také na území ve správě Povodí Vltavy (dílčí povodí Berounky 10 – 90 %) a Povodí Labe (severozápadní část území 45 – 60 %) jsou podprůměrné.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 22. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 22. 7. 2020 (PDF, 444 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. červenci 2020

15.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu mírně snížil a tvoří 31 % všech objektů.

V minulém týdnu byly zaznamenány srážky s úhrny do 50 mm na celém území České republiky s výjimkou území ve správě Povodí Ohře, kde se srážky nevyskytovaly, nebo byly zanedbatelné. Průtoky ve vodních tocích mají setrvalou nebo mírně klesající tendenci. V důsledku vydatných srážek z předchozích týdnů jsou průtoky značně rozkolísané. Nejmenší průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec jsou v povodí Berounky (30 – 65 %), Ohře (50 %) a Bíliny (20 – 30 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 15. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 15. 7. 2020 (PDF, 445 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. červenci 2020

8.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru mírně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 34 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou v důsledku srážek z uplynulých týdnů značně rozkolísané, na většině území ve správě Povodí Labe, Moravy a Odry, státní podnik, se průtoky pohybují nad dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec. Na většině území ve správě Povodí Ohře, státní podnik se průtoky pohybují v rozmezí 40 – 60 % dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou průtoky značně rozkolísané, nejnižší jsou průtoky v povodí řeky Berounky (30 – 80 % dlouhodobého průměru pro měsíc červenec) a Otavy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.

Za měsíc červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 6,86 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. V součtu za květen a červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 38,18 mil. m3.

Během června rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 167,44 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 803,40 mil. m3.

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 8. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 8. 7. 2020 (PDF, 444 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. červenci 2020

2.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně zlepšil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se výrazně zvýšil a tvoří 50 % všech objektů. Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v pouze povodí horní Berounky (z normální na mírně podnormální). Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 40 % všech objektů.

V průběhu minulého týdne docházelo na celém území České republiky ke srážkové činnosti, na některých místech územní působnosti Povodí Moravy a Odry se srážkové úhrny za uplynulý týden pohybovaly okolo 100 mm (Vír 88 mm, Moravská Třebová 87 mm, Bohumín 105 mm), na území v působnosti Povodí Labe a Vltavy se srážkové úhrny pohybovaly v rozmezí 50 – 86 mm, k těmto srážkovým epizodám docházelo převážně během 28. a 29. 6. Vzhledem k intenzivním srážkám z předchozích týdnů, bylo již území nasyceno a docházelo tak k rychlému vzestupu hladin a překročení stupňů povodňové aktivity (SPA), na některých místech došlo i překročení 3. SPA.

Nyní jsou hladiny na většině vodních toků ustálené, k vzestupu může docházet na dolních částech vodních toků vlivem dotoku z povodí.

Na území ve správě Povodí Ohře, státní podnik, byly srážky prostorově nevyrovnané, i přes zaznamenané srážky dochází převážně k poklesu hladin ve vodních tocích.

Hladiny ve vodních tocích jsou značně rozkolísané a pohybují se většinou vysoko nad průměrnými červencovými hodnotami. Výjimkou je povodí Berounky (30 – 100 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec) a vodní toky v územní působnosti Povodí Ohře, státní podnik (60 – 90 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 1. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 1. 7. 2020 (PDF, 443 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 24. červnu 2020

24.6.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil na mírně podnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území České republiky v průměru převážně rostla.

Ve dnech 19. – 21. 6. byly zaznamenány velmi vysoké úhrny srážek převyšující i 200 mm (Černá hora – 270 mm, tj. 40 % ročního srážkového úhrnu). Došlo tak k dalšímu významnému zlepšení hydrologické situace v jednotlivých povodích. Velmi intenzivní srážky zapříčinily stupně povodňové aktivity V působnosti státních podniků Povodí Odry, Moravy, Labe a Vltavy srážky způsobily výrazné vzestupy hladin v některých vodních tocích až na 3. stupeň povodňové aktivity (SPA). Dosažené SPA:

3. SPA – dosažen na 11 profilech (Povodí Labe - 8x, Povodí Odry – 2x, Povodí Moravy – 1x)

2. SPA – dosažen na 17 profilech (Povodí Odry – 8x, Povodí Labe – 5x, Povodí Vltavy – 2x, Povodí Moravy – 2x)

1. SPA – dosažen na 48 profilech (Povodí Odry – 17x, Povodí Labe – 14x, Povodí Moravy – 9x, Povodí Vltavy – 8x)

Průměrné denní průtoky ve většině toků se pohybují vysoko nad průměrnými červnovými hodnotami (např. Mrlina-Vestec – 1 463 %, Chrudimka-Nemošice – 908 %, Orlice-Týniště n. O. – 507 %).

Aktuálně se již na území České republiky nevyskytuje povodňová aktivita, průtoky ve vodních tocích jsou ustálené.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky naplněny nad 90 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Zvýšené přítoky jsou využívány k dalšímu plnění nádrží. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 24. červnu 2020

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 24. 6. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k 24.6.2020 (PDF, 458 KB)

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 17. červnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 17. 6. 2020 (PDF, 1,6 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 17. 6. 2020 (PDF, 455 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 10. červnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 10. 6. 2020 (PDF, 1,7 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 10. 6. 2020 (PDF, 454 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 27. květnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 27. 5. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 27. 5. 2020 (PDF, 433 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 20. květnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 20. 5. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 20. 5. 2020 (PDF, 433 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 29. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 29. 4. 2020 (PDF, 1,4 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 29. 4. 2020 (PDF, 442 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 22. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 22. 4. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 22. 4. 2020 (PDF, 427 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 15. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 15. 4. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 15. 4. 2020 (PDF, 429 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 8. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 8. 4. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 8. 4. 2020 (PDF, 428 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 30. březnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 30. 3. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 30. 3. 2020 (PDF, 427 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 23. březnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 23. 3. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 23. 3. 2020 (PDF, 427 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 16. březnu 2020

16.3.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Přílohy:

Informační zpráva hydrologická situace k 16. 3. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná vydaná omezení odběru povrchových vod k 16. 3. 2020 (PDF, 429 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 9. březnu 2020

9.3.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Přílohy:

Informační zpráva hydrologická situace k 9.3.2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná vydaná omezení odběru povrchových vod k 9. 3. 2020 (PDF, 428 KB)


2.3.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Přílohy:

Informační zpráva hydrologická situace k 2.3.2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná vydaná omezení odběru povrchových vod k 28.2.2020 (PDF, 430 KB)

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

7. Srpen
FLORIA LÉTO 2020 více ›
8. Srpen
Zahradou s odborníkem – Letničky více ›
15. Srpen
Lesní slavnosti, Landartová stezka, ochutnávka z regionálních pivovarů více ›
20. Srpen
FLORA OLOMOUC 2020 – letní etapa více ›
20. Srpen
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2020 více ›
Akce škol:
15. Červen
Víno 6 regionů více ›
17. Září
Květinová show více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz