Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství - Novinky od 1. 7. 2016

InfoDotaceNárodní dotaceLesní hospodářství a rybářství vloženo: 08. 07. 2016


4.7.2016 - Od 1. července 2016, kdy nabylo účinnosti novelizační nařízení vlády č. 209/2016 Sb., dochází k rozšíření souboru finančních příspěvků poskytovaných Ministerstvem zemědělství na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti o finanční příspěvky dosud poskytované krajskými úřady. Tato změna poskytovatele se týká finančních příspěvků na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese a finančních příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. Podacím místem pro ohlášení žadatelů i samotné žádosti jsou i nadále krajské úřady.

Ministerstvo zemědělství tedy od 1. července 2016 poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, tyto finanční příspěvky:

  • v lesích, které nejsou ve vlastnictví státu, nejsou vojenskými lesy ani lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech: finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve dotační titul A), finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve dotační titul B), finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (dříve dotační titul D) a finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dříve dotační titul H),
  • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) a finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dříve dotační titul K).


Finanční příspěvky, u kterých dochází ke změně poskytovatele (finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, kromě finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, a finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku), se v roce 2016 poskytují jen v případě, že práce v rámci plnění předmětů finančních příspěvků byly zahájeny po 30. červnu 2016.

Další úpravou zavedenou aktuální novelou je změna termínu pro nejzazší podání žádostí. S ohledem na očekávané podstatné navýšení agendy finančních příspěvků je,  počínaje rokem 2016, u všech finančních příspěvků (včetně finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti) příjem žádostí ukončen již 31. srpna. Počínaje 1. září 2016 se tak začne používat dvanáctiměsíční období příjmu žádostí (příspěvkový rok) trvající od začátku září do konce srpna následujícího roku. Ze stejných procesních důvodů je u všech finančních příspěvků na hospodaření v lesích nově vyžadováno podávání žádostí do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku (neplatí pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti).

Ohlášení žadatele, dříve registrace žadatele, se podává před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku. Toto ohlášení se v roce 2016 podává v případě finančních příspěvků dotčených změnou poskytovatele do 31. července 2016. V příštích příspěvkových rocích se ohlášení bude podávat nejdříve 1. září a nejpozději 31. března (neplatí pro finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů), vždy ale před zahájením prací. Ohlášení je vždy platné pro všechny práce prováděné ode dne jeho doručení do 31. srpna.

U některých žádostí je dále vyžadováno, aby kromě listinné podoby byly žadatelem podacímu místu zároveň doručeny i elektronicky způsobem, který Ministerstvo zemědělství zveřejní na svých internetových stránkách www.eagri.cz. V roce 2016 se pro toto elektronické podávání žádostí používá programový modul pro žadatele, který je žadatelům k dispozici na výše uvedených stránkách. Tato povinnost elektronického podávání žádostí se týká těch žádostí o finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, o finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a o finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, jejichž příloha č. 1 má více než jednu stranu.

U finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese je pro usnadnění a zefektivnění kontroly údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách nově požadováno předkládání kopií faktur (s uvedením druhu prací a počtu technických jednotek – m3 nebo ha) a výpisu z lesní hospodářské evidence nebo výrobně technických dokladů (v obou případech s uvedením porostních skupin, ve kterých byly práce provedeny, a opět počtu technických jednotek). Kopie faktur se nevyžadují v případě provedení prací svépomocí žadatelem.

Pro finanční příspěvky na umělou obnovu sadbou první i opakovanou je nově specifikován požadavek na udržitelnost této výsadby, a to formou požadavku na dodržení počtu sazenic, poloodrostků či odrostků, uvedených žadatelem do žádosti, alespoň z 80 % po dobu 5 let od výsadby.

U finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se zpřesňuje vymezení porostních skupin, ve kterých lze finanční příspěvek poskytnout. Finanční příspěvky (s výjimkou finančního příspěvku na výchovu lesních porostů do 40 let věku) se poskytují jen v případě skutečného celkového zastoupení náhradních dřevin v obnovovaných částech porostních skupin od 0 % (včetně) do 40 % (včetně), nebo v případě porostních skupin, jejichž skutečný věk je v příslušném roce vyšší než 45 let. V ostatních porostních skupinách se finanční podpora poskytuje z příslušné operace Programu rozvoje venkova.

V případě finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb se  počínaje rokem 2016 zkracuje období příjmu žádostí do 31. srpna, dále se zvyšuje sazba finančního příspěvku na políčka pro zvěř na 6 tis. Kč/ha a v souvislosti s tím se od 1. září požaduje časově i prostorově pestřejší skladba plodin na políčcích pro zvěř a dále větší rozptýlení políček v honitbě. Od 1. září se celkově ruší finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin.

V oblasti finančních příspěvků poskytovaných na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti dochází k řadě dalších již drobnějších změn, které jsou zřejmé ze znění nařízení vlády č. 209/2016 Sb.

V příloze tohoto příspěvku naleznete aktuální znění příloh č. 2 – 12 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., kterými jsou stanoveny zcela nové vzory žádostí i ohlášení žadatelů.

V souvisejících odkazech je pak uveden odkaz na aktuální znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., 51/2015 Sb. a 209/2016 Sb.

Zároveň je žadatelům na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz k dispozici příručka pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství i příručka pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, k oběma jsou pak přiloženy aktuální formuláře žádostí a jejich příloh s doplněným poučením, jak postupovat při jejich vyplňování.


Přílohy

    příloha 2 (DOC, 144 KB)
    příloha 3 (DOC, 154 KB)
    příloha 4 (DOC, 155 KB)
    příloha 5 (DOC, 153 KB)
    příloha 6 (DOC, 177 KB)
    příloha 7 (DOC, 152 KB)
    příloha 8 (DOC, 159 KB)
    příloha 9 (DOC, 147 KB)
    příloha 10 (DOC, 109 KB)
    příloha 11 (DOC, 101 KB)
    příloha 12 (DOC, 101 KB)

Související odkazy - NV 30/2014 Sb.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz