Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 5. října 2016 v Praze

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 06. 10. 2016


Úvodem prezident Agrární komory Miroslav Toman v krátkosti shrnul průběh posledních jednání vedení komory s Ministerstvem zemědělství, se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu a dalšími partnery na celostátní i regionální úrovni a také s Philem Hoganem, komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova z 9. září tohoto roku. Právě i toto jednání ukázalo velké nepochopení potřeb tuzemského zemědělství a jeho problémů. Současná Evropská unie nemá zřejmě zájem usilovat o fungování jednotného trhu v rámci společenství, řešení krize v živočišné výrobě, ke kterému zásadně přispělo zrušení mléčných kvót je nedostatečné a není ani zájem vyjednávat s Ruskou federací o ukončení embarga, vše nechává do značné míry na jednotlivých členských státech. Producenti mléka v České republice jen v tomto roce odhadují svoje ztráty na 9 miliard korun, přičemž Evropská unie nabídla odškodnění pouze ve výši 300 mil. Kč, které byly vyplaceny na jaře tohoto roku a 280 mil. Kč, jejichž výplata se teprve chystá. Zemědělská politika se zároveň stává stále více zelená, což na jedné straně lze chápat jako závazek vůči životnímu prostředí, na straně druhé však s tím ruku v ruce souvisí stále se snižující světová konkurenceschopnost, přinášející také hrozby dovozů, které nebudou splňovat vysoké unijní standardy. O to větší význam pak mají jednání EU o obchodních úmluvách CETA a TTIP s Kanadou, resp. s USA, avšak k těm je nedostatek informací. V tomto kontextu je třeba ocenit aktivitu rezortu zemědělství, které se v rámci možností snaží zemědělcům vyjít vstříc zajištěním financí a programů jejich aplikaci do praxe. To potvrzuje i další navýšení resortního rozpočtu, který pro rok 2017 dosahuje objemu 51,9 mld. Kč a pokrývá tak veškeré potřebné výdaje a závazky. Sazba SAPS pro letošní rok je podle platného kurzu propočtena komorou na výši cca 3.520 Kč/ha a greening pak na 1.925 Kč/ha.

Trvalým problémem zde je rychlost výplat nových podpor a komplikovaná administrativa, která řadu žadatelů odrazuje nebo se odráží v neobvykle zvýšené chybovosti žádostí. I proto Agrární komora při jednání na půdě Zemědělského výboru PSP projednala začátkem září se zástupci ministerstva zemědělství a platební agentury několik pozměňovacích návrhů, které by měly zajistit, aby se podobným situacím v budoucnu předešlo.


Viceprezident Bohumil Belada stručně představil chystané investiční kolo Programu rozvoje venkova, které začíná 11. října. Na jeho administraci se již vztahuje novelizovaný zákon o veřejných zakázkách s úpravami a upřesněními, která musí žadatelé vzít v úvahu. Informoval také členy představenstva o blížícím se termínu projednání zelené nafty, která se nyní bude rozšiřovat také pro živočišnou výrobu. Navrhovaná sazba vratky spotřební daně je 90 %. Podle návrhu představenstva by se tato sazba měla týkat také speciální rostlinné výroby, jako je pěstování ovoce, zeleniny, brambor, cukrové řepy, chmelu, školkařské a květinářské výroby a vína. Při retrospektivní platnosti zákona k začátku letošního roku však je nezbytné dokladovat spotřebu v souladu s ustanoveními § 57 zákona o spotřební dani (obchodní firma, místo podnikání, DIČ, množství, sazba a objem daně, datum a číslo dokladu), jinak je nárok neuznatelný. Druhý evropský balíček mimořádné pomoci chovatelům dojnic a prasat, bude pravděpodobně ve výši 1000 Kč na dojnici a 1.700 Kč na prasnici. Na rozdíl od pomoci vyplacené na jaře předpokládá tento balíček splnění jedné ze čtyř podmínek, a to členství v organizaci producentů, účast v režimu kvality, hospodaření v ekologickém režimu, absolvování semináře na předcházení a řízení rizik.


Jak potvrdil ředitel odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství Zdeněk Trnka, kromě tohoto balíčku se chystá ještě komunitární opatření na snížení produkce mléka. Snížení produkce by mělo být dobrovolné, přičemž žadatel se v posledním čtvrtletí tohoto roku zaváže k relativnímu snížení produkce o minimálně 3000 kg a maximálně 50 % v porovnání s minulým rokem. Za každých 100 kg snížení produkce, pak žadatel dostane 14 Euro. Balíček je přímo vyplácen z rozpočtu Evropské unie a SZIF pouze administruje žádosti. K 5. říjnu to v ČR bylo 214 žadatelů, přičemž producentů mléka je v ČR registrováno přes 1800. Podle ředitele Trnky momentálně finišuje také výplata odškodnění za loňské sucho, která probíhá v těchto dnech. Podle propočtů se očekává mírné snížení sazeb u podniků nad 500 ha, protože vznesené nároky přesahují vládou schválenou částku 1,2 mld. Kč o zhruba 50 mil. Kč. Oproti předpokladům bylo urychleno také řešení kompenzací pro ovocnáře za škody z jarních mrazů v celkové výši 133 mil. Kč, a to rozdělením ovoce na dvě skupiny, tedy letní ovoce s očekávanou výplatou v listopadu a dlouhodobě skladovaného ovoce (jablka a hrušky), kde se počká na jarní vyskladnění.


Jako obvykle zástupci jednotlivých svazů hovořili o aktuální situaci na trhu.  Sklizeň obilovin v tomto roce patřila objemem k těm nadprůměrným a v historii ČR je třetí nejvyšší, bohužel kvalita byla nedostatečná a cena se zatím navzdory informacím o propadu produkce v západní Evropě zatím drží poměrně nízko. Podobná situace je u řepky, kde by kvůli propadu produkce ve Francii, Německu a Polsku také neměly být problémy s odbytem ani se stabilní cenou přes 10 tis. Kč/t. Cena mléka se navzdory některým zprávám o vzrůstající ceně na pultech obchodů zatím pro zemědělce výrazně nezvyšuje. Spotová cena mléka sice na trzích zatím stoupá, ale kontraktovaná cena i  vzhledem k chování obchodních řetězců k dodavatelům zůstává spíše neměnná. Pokud by na trhu existoval vztah spotové ceny vůči ceně kontraktované, měla by se cena mléka pro zemědělce v nejbližší době začít postupně růst. Podobná situace je na trhu s vepřovým masem, kde obchodní řetězce začaly zneužívat indicií o zvýšení ceny jatečních prasat, která se sice v posledních měsících zvýšila v řádech několika procent, ale některé obchody reagovaly již výrazným zvýšením cen.  Chovatelům drůbeže činí problémy především podnákladové dovozy, proti kterým nedokáží tuzemské kontrolní orgány místní producenti účinně chránit. Podle Zdeňka Jandejska, předsedy Komoditní rady pro drůbež a vejce jsou to právě dovozy masa a vajec za ceny, které neodpovídají reálným nákladům, příčinou problémů ovlivňujících ekonomiku provozů, jde například o dovozy polských kuřat. To je společně s agresivním přístupem obchodních řetězcům důvodem, proč se dotační podpora producentům spíše míjí účinkem a jejich profit se přenáší jinam. I proto je nezbytné řešit nastavení účinných a trvalých bariér kontrol a pevně stanovit vzájemné vztahy ve vertikále výroba – zpracování - obchod.


V dalších bodech bylo projednáno hospodaření AK ČR, plnění příspěvkové kázně, příprava Agrárního plesu, který se bude konat 3. února 2017, personální záležitosti úřadu, mediální a komunikační aktivity a závěry z jednání Ekonomické komise. Představenstvo se dále kladně vyjádřilo k záměru MZe započítávat koně do VDJ v rámci podpor PRV, odsouhlasilo změnu zástupce komory v Monitorovacím výboru PRV, podpořilo naprostou většinu požadavků profesních svazů citlivých komodit rostlinné výroby, diskutovalo k pravidlům prodeje půdy, její ochrany před erozí, systému pozemkových úprav či nového nastavení LFA. Zásadně odmítavě se vyjádřilo k možnému návrhu zákazu glyfosátů na úrovni ČR, který vznesla část zástupců Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu při Úřadu vlády ČR.


Představenstvo AK ČR schválilo organizační zabezpečení XXV. sněmu AK ČR, který se bude konat jako volební, a to dne 16. března 2017 v Olomouci. V souladu s ustanovením článku 4, odst. 3 Příspěvkového řádu upozorňujeme, že účast delegátů na sněmu je podmíněna řádnou platbou příspěvků, a to vždy nejpozději do desátého dne prvého měsíce v příslušném čtvrtletí, aktuálně tedy do 10. října 2016. Příspěvek na jednoho delegáta je stanoven opět na 2.000 Kč.


Představenstvo zároveň uložilo předsedům KAK a RAK, členských společenstev, viceprezidentům a členům představenstva AK ČR zabezpečit konání primárních voleb, a to v termínu do 31. prosince 2016. V krajských komorách se bude do představenstva AK ČR volit vždy jeden kandidát a jeden náhradník. Ve skupinách členských společenstev se v primárních volbách zvolí tyto počty kandidátů Agrární unie 1, Potravinářská komora ČR 1, Zemědělský svaz ČR 1, Zájmová ostatní 3, rostlinná výroba 4, živočišná výroba 4 a vždy stejný počet náhradníků. KAK, RAK i společenstva mohou také navrhnout kandidáty do dozorčí rady AK ČR, kteří se volí přímo na sněmu. Garantem pro společenstva rostlinné výroby je Ing. M. Volf, pro společenstva živočišné výroby Ing. J. Zelenka a pro společenstva zájmová ostatní Ing. B. Belada.


Porada předsedů a ředitelů OAK, KAK a RAK a předsedů a tajemníků členských svazů a společenstev se uskuteční 9. listopadu ve Větrném Jeníkově. Předsněmovní diskuze se ve spolupráci vedení komory s předsedy KAK a RAK uskuteční v měsících leden až březen 2017. Jednání sněmoven se bude konat 11. ledna 2017.


Ing. Jiří Felčárek

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz