Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 2. dubna 2016 v Brně

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 04. 04. 2016


V úvodu jednání podepsal Miroslav Toman, prezident AK ČR a Svatava Maradová, ředitelka Státního pozemkového úřadu Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Agrární komorou České republiky a Státním pozemkovým úřadem, zaměřenou na podporu činností k ochraně půdy, k řešení pozemkových úprav, vody v krajině, ekologické stabilitě, ale i stabilizaci venkova jako celku. Dohoda posiluje vzájemné partnerství a zavazuje obě strany k prohloubení a zintenzivnění aktivit při konzultaci záměrů, přípravě legislativy, činnosti pracovních skupin, řešení problémů praxe zemědělců, lesníků a obcí, i pokračující spolupráce na projektu Generel vodního hospodářství krajiny České republiky.

Miroslav Toman ve svém následujícím vystoupení zhodnotil vývoj agrárního sektoru a proběhlá jednání zaměřená na aktuální i koncepční pomoc směrovanou do zemědělství i zpracovatelského průmyslu. Zdůraznil, že pro řešení krize v odvětvích živočišné a speciální výroby je nezbytná okamžitá pomoc, a proto AK ČR vítá aktuální spuštění programů jako je národní welfare pro skot a opatření zaměřená na produkci a systém kvality mléka. Na druhou stranu problémem, na který Agrární komora dlouhodobě poukazuje, je časová prodleva mezi přijetím a schválením záměru a jeho finálním spuštění do administrace, tedy vlastní realizace pomoci na úrovni jednotlivých provozů praxe. Jak ukazuje zhodnocení dlouhodobých časových řad výroby a dovozů komodit, je situace v sektorech výroby masa, mléka, ale třeba i ovoce a zeleniny tristní. Česká republika nadále výrazně ztrácí soběstačnost a podléhá dovozům přebytků a méně kvalitní produkce za nižší ceny než jsou výrobní, silné země Evropské unie tak deformují i prostřednictvím vlastněných obchodních řetězců evropský trh. Řada chovatelů i pěstitelů především těchto odvětví tak z důvodu ekonomické neúnosnosti a propadů odbytu i příjmů uvažuje o další redukci chovů a ploch. Další cestou jak situaci řešit je důsledná kontrola a ohlašovací povinnost dovozů, podpora exportu a hledání nových teritorií. Agrární komora také navrhuje posílit obálku couplovaných plateb z 13 + 2 % v současné výši 3,5 miliardy korun, na úroveň 25 %. Rámec plošné platby na hektar by se tímto opatřením sice snížil cca o 600 korun, ale výrazně by se zvýšil objem financí cíleně směrovaných na výrobně náročnější odvětví, a to na částku 5,7 miliardy korun, respektive po odečtení podpory bílkovinných plodin na 5,2 miliard.


Výrazný nesouhlas vyjádřilo představenstvo nad vládním návrhem kompenzací za sucho roku 2015, především pak s formou jeho rozdělení mezi malé, střední a velké podniky, tedy do 89, do 500 a nad 500 ha, které je s navrženými koeficienty a případným krácením podniků nad 500 ha výrazně diskriminující. Například proto, že jsou to právě střední a velké podniky, které chovají hospodářská zvířata a zajišťují zaměstnanost sektoru. Záležitost nastavení systému proto bude s ministerstvem zemědělství dále řešena tak, aby poukázaných 600 miliónů korun pomohlo dle daných možností všem, kteří byly suchem postiženi. Směrem k členské základně Agrární komory připomínáme možnost zapojit se do pravidelného sběru dat přes systém monitoringu sucha, na stránkách www.intersucho.cz, kde je v současné době 108 subjektů. Sumář informací ze všech regionů je následně analyzován, slouží k aktuálnímu vyhodnocení srážek, vlhkosti a zásob vody v půdním horizontu, ale také k úspěšné predikci vývoje a stavů porostů a následně i úrody, či k možnosti zpětného využití, například jako kvalifikovaný a uznatelný posudek k dopadům sucha 2015.


Garanti odborných a profesních svazů seznámili přítomné se situací na trhu s komoditami a jejich vývojem, který v naprosté většině nedává díky přebytkům a padajícím cenám příliš optimistický výhled, o to významnější pak je spolupráce s ministerstvem zemědělství na národních systémech pomoci, ochraně tuzemského trhu a propagaci českých potravin pod značkami kvality i původu. Zásadní výzvou pak jsou práce na politickém řešení ruského embarga, směřující k obnovení obchodní spolupráce Evropské unie a Ruské federace.


Velmi problematická situace se stává také v lesnicko-dřevařském sektoru. Na stále větší ploše lesních porostů se šíří kůrovec a situace přerůstá až v kalamitu, což způsobuje přebytek dřeva se snižující se cenou. Probíhají proto jednání o účinných a mimořádných opatřeních k řešení tohoto stavu a ochrany.


Veškeré projednané body, požadavky a závěry směřující k Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu, vládě České republiky a ministrovi zemědělství jsou promítnuty do Usnesení XXIV. sněmu Agrární komory České republiky, přijatého dne 3. dubna 2016 a jsou přílohou této informace.


Představenstvo projednalo změnu člena zastoupení za Kraj Vysočina a novým členem představenstva schválilo na návrh Krajské agrární komory Kraje Vysočina Ing. Josefa Blažka, řádně zvoleného náhradníka. Dále schválilo členství Agrární komory v organizaci Farm Europe, sdružující nevládní organizace zemědělství a jednající v jejich zájmu s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a dalšími rozhodujícími institucemi a subjekty. Od tohoto kroku očekáváme zvýšení aktivit směrujících k obhajobě a prosazování národních zájmů tuzemského agropotravinářského sektoru. Jednohlasně bylo také odsouhlaseno personální obsazení Komoditní rady pro mák a návrh na ocenění zasloužilých osobností Ing. Jiřího Zelenky za obor živočišná výroba, Ing. Zdenka Simka za rostlinnou výrobu a Dr.h.c.prof. Ing. Jána Jecha, CSc., za obor mechanizace zemědělství.  


Představenstvo Agrární komory v rámci přípravy XXIV. sněmu přijalo informaci k jeho organizačnímu zabezpečení, schválilo výroční zprávu za rok 2015, finanční závěrku za rok 2015 a zprávu dozorčí rady k průběhu hospodaření a také návrh usnesení.


Další jednání představenstva se uskuteční, tentokrát jako mimořádné a zaměřené na řešení kritické situace v sektoru, dne 28. dubna 2016 v Praze.

V Brně dne 2. dubna 2016 zapsal Ing. Jiří Felčárek


Příloha:


XXIV. sněm Agrární komory České republiky:

1.    konstatuje, že:

 • v roce 2015 se meziročně snížil podnikatelský důchod o více jak 27 %,
 • celý podnikatelský důchod a část nákladů však kryjí evropské a národní dotace, podobně jako v ostatních zemích Evropské unie,
 • vysoká závislost odvětví na podporách přetrvává,
 • nepříznivý, více než desetiletý trend zvyšování podílu rostlinné produkce nad živočišnou pokračuje i přes veškerá přijatá opatření,
 • pokračovalo snižování záporného salda agrárního zahraničního obchodu. Zůstávají však vysoké dovozy především vepřového masa, vajec, sýrů, ovoce, zeleniny a dalších, zejména zpracovaných produktů a převažuje vývoz prvotních surovin,
 • podařilo se vyjednat další 10% zvýšení národního spolufinancování v Programu rozvoje venkova z 25% na 35 %, zvýšení objemu národních podpor i rozšíření podpor na citlivé komodity a posílení rozpočtu PGRLF,
 • přetrvává krize zejména v chovu dojného skotu, prasat a drůbeže, kdy navržená opatření jsou projednávána a realizována příliš pomalu,
 • zásadně nesouhlasí s navrhovaným rozdělením kompenzací za sucho, které je v nesouladu s původním návrhem. AK ČR vnímá zvýhodnění zemědělských subjektů s nižší výměrou, zásadně však nesouhlasí s poměrným krácením plateb pouze pro podniky nad 500 hektarů, současně požaduje aplikovat model kompenzací pro TTP a kukuřici podle okresů také na ostatní plodiny, důsledně trvat na plnění minimálního zatížení VDJ a zdůvodnění návrhu diferencovaných sazeb, které diskriminují podniky s vyšší výměrou.2.    žádá:

2.1. Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky aby:

 • schválily novelu veterinárního zákona tak, aby měl chovatel možnost aplikovat sám některá léčiva a mohl provádět některé drobné veterinární úkony, včetně možnosti zaměstnávání veterinárních lékařů,
 • schválily novelu zákona o rostlinolékařské péči, která zamezí uvádění nelegálních přípravků na ochranu rostlin na trh, a v současně v navrhované změně zákona o zemědělství byl zaveden registr ovocných sadů tak, aby se nezvýšila administrativní náročnost pro pěstitele,
 • v souvislosti s projednáváním novely zákona o vinohradnictví zvážily zavedení licencí na prodej vína, obdobně jako je tomu u alkoholu, které by systémově obsáhly prakticky celý obchod s alkoholem s výjimkou lehkých nápojů,
 • schválily rozšíření vratky spotřební daně z nafty spotřebované v živočišné výrobě, tak jak byl schválen vládou ČR.2.2. Vládu České republiky, aby se zabývala konkurenceschopností českého zemědělství i potravinářství a zvážila snížení daně z přidané hodnoty u potravin na úroveň deseti procent.

2.3. ministra zemědělství České republiky, aby:

 • urychlil realizaci mimořádných opatření k pomoci ohrožených odvětví, zejména produkce mléka, chovu prasat, drůbeže a výplatu částečné kompenzace důsledků mimořádného sucha v roce 2015 na ekonomiku zemědělských podniků,
 • prosazoval koncepční a dlouhodobé řešení v odvětví mléka a vepřového masa na evropské úrovni, u mléka především zvýšením intervenčních cen, pro oba sektory požadujeme zavedení exportních dotací, naturální plnění humanitární potravinové pomoci, zavedení okamžitého mimořádného odškodnění těchto odvětí pomocí mimořádného balíčku z prostředků EU nad rámec krizové rezervy, zvýšení stropu pro podporu v rámci režimu de minimis minimálně na 30 tisíc euro, dále trváme na zahájení jednání s cílem zrušit embargo na dovoz vybraných zemědělských a potravinářských produktů z EU do Ruské federace,
 • prosadil zintenzivnění meziresortní spolupráce dozorových orgánů při naplňování podmínek vyhlášky 172/2015 Sb. o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení a ohlašovací povinnosti u dovozů,
 • projednal zapojení pojišťoven do vytváření finančních zdrojů pro Fond těžko pojistitelných rizik,
 • se zasadil o vytvoření Marketingového fondu s adekvátním financováním ze strany státu a rozhodující pravomocí profesních svazů k využití finančních prostředků na aktivní komunikaci se spotřebiteli o kvalitě tuzemské zemědělské produkce (přínosnost konzumace českých potravin, kvalita speciální rostlinné a lesní produkce),
 • zvážil pozastavení projednávání novely zákona o myslivosti do doby schválení koncepce rozvoje myslivosti v ČR. Teprve až na základě dosažení celospolečenského konsensu v této koncepci lze vytvořit dlouhodobě platnou právní úpravu myslivosti,
 • se zasadil o dokončení prací na generelu vodního hospodářství státu a vypracování adaptačních opatření v zemědělství a dalších dotčených odvětvích,
 • přijal zpřesnění formulace aktivního zemědělce, včetně prosazení vykazování příjmů ze zemědělské činnosti, nejlépe v daňovém přiznání tak, aby se zjednodušila administrace přímých plateb,
 • do pravidel 3. kola příjmu žádostí o investiční dotace z PRV 2014-2020 zařadil bodové zvýhodnění pro žadatele hospodařící v katastrech vyhodnocených na základě multikriteriální analýzy jako výrazně ohrožené suchem a dále respektoval návrhy představenstva Agrární komory ČR z 28. 4. 2016 k nastavení preferenčních kritérií PRV,
 • v rámci redefinice LFA usiloval o zachování stávajícího rozměru LFA oblastí, přijal odstupňovanou podporu podle faremních systémů, při zohlednění zvýšené nákladovosti související se zaměřením a rozsahem zemědělských podniků na živočišnou výrobu, včetně přehodnocení současného nastavení degresivity,
 • prosadil mimořádní opatření definovaná na mezirezortním kulatém stolu pro letošní boj s kůrovcem v lesních porostech,
 • přijal nové národní dotační programy na podporu dobrých životních podmínek paseného skotu a výkrm býků a chovu prasat,
 • snížil administrativní zátěž zemědělských podnikatelů při kontrolách plnění podmínek Cross compliance, DZES a dalších,
 • na evropské úrovni prosadil zařazení prasat mezi tzv. citlivé komodity, a na národní úrovni zastavil propad soběstačnosti v komoditě prasata.Agrární komora České repubilky je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou a Ministerstvem zemědělství při zajištění těchto požadavků.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz