InfoDotaceOstatní dotace a programy

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím

21. 05. 2015

Otázky a odpovědi (FAQ)

20.5.2015 - Zjistěte odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím.

OBECNÉ DOTAZY

Q Projekt byl vybrán k financování, je nutné dodat nějaké další podklady (např. smlouva) nebo vyúčtujeme náklady na projekt a tyto nám budou poskytnuty?

A V souladu se zveřejněnými podmínkami výběrového řízení nebudou s úspěšnými žadateli uzavírány smlouvy o dlouhodobé spolupráci ani memoranda o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím. Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutío poskytnutí dotace vydaného MZe.

Q Je na prezenční listiny, vzdělávací materiály a další materiály nějaký povinný logolink, jako třeba u projektů PRV?

A Dotace nestátním neziskovým organizacím jsou poskytovány na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rozhodnutí jsou uvedeny i podmínky poskytnutí dotace. Detailní podmínky pro vzhled a úpravu prezenčních listin, vzdělávacích materiálů a podobně stanoveny nejsou.

Q Jakým způsobem bude probíhat kontrola projektů?

A Kontrola poskytnutých dotací probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Po realizaci projektu má příjemce dotace povinnost vyhotovit a předložit podklady
pro finanční vypořádání dotace dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. a formulář " Vyúčtování projektu dotovaného Ministerstvem zemědělství", který je přiložen v příloze k rozhodnutí.

Q Může pro rok 2015 nestátní nezisková organizace v rámci programu zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež žádat o dotaci na opravu sociálních zařízení, šaten, sálu, tělocvičny? Bude opět pro rok 2016 vyhlášen uvedený program?

A Výběrové řízení na dotace nestátním neziskovým organizacím bylo již pro rok 2015 ukončeno. Pro rok 2016 doposud nebyly stanoveny konkrétní pravidla pro poskytování dotací. Obecně však lze konstatovat, že podpora je poskytována na projekty, které spadají do Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a zároveň spadají do působnosti Ministerstva zemědělství.

Q Určilo Ministerstvo zemědělství vlastní pravidla, která upřesňují výběrová řízení realizovaná nestátními neziskovými organizacemi?

A Nestátní nezisková organizace je při realizaci projektu povinna řídit se podmínkami stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace a Zásadami Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím čj. 64902/2014-MZE-13212. Nestátní nezisková organizace musí postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle § 7 výše uvedeného zákona. Pro případnou kontrolu musí nestátní nezisková organizace doložit postup výběru dodavatele u zakázek zadávaných dle uvedeného zákona i zakázek malého rozsahu. Specifická pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ministerstvo zemědělství nestanovilo.
ROZPOČET PROJEKTU

Q Jakou výši celkových nákladů musí nestátní nezisková organizace vynaložit v případě, že nebyla poskytnuta dotace v požadované výši?

A V případě, že nestátní neziskové organizaci nebyla přiznána požadovaná výše dotace, byla adekvátně snížena i hodnota celkových nákladů projektu uvedená v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnotu celkových nákladů projektu stanovenou v rozhodnutí musí nestátní nezisková organizace dodržet.

Q Musí být projekt realizován v celém rozsahu v případě, že nebyla poskytnuta dotace v požadované výši?

A Odstavec č. 10 části „Další ustanovení“ rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje příjemci povinnost zohlednit strukturu výdajů rozpočtu projektu, který je uveden v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí. Příjemce tedy musí realizovat projekt v takovém rozsahu, který bude odpovídat krácení dotace a nejlépe přispěje k naplnění stanoveného cíle dotace.

Q Je nutné upravit rozpočet projektu v případě, že nebyla poskytnuta dotace v požadované výši?

A Rozpočet projektu není nutné upravovat. Odstavec č. 10 části „Další ustanovení“ rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje příjemci povinnost zohlednit strukturu výdajů rozpočtu projektu předloženého v rámci výběrového řízení.

Q Znamená zohlednění struktury výdajů nutnost zachovat poměr rozložení nákladů do rozpočtových kapitol (osobní náklady, služby, materiál) nebo rozložení nákladů do rozpočtových položek (např. sadovnické nářadí, včelí úly apod.).

A Při realizaci kráceného projektu je vždy nutné realizovat ty části projektu, které nejlépe přispějí ke splnění stanoveného cíle projektu. Nestátní nezisková organizace je povinna přiměřeně snížit hlavní výdajové skupiny (materiál, opravy a udržování, nájemné, propagace, poradenské služby, služby ostatní, ostatní provozní náklady, osobní náklady). Určení dílčích položek (např. sadovnické nářadí, včelí úly apod.) je v kompetenci neziskové organizace.

Q Je možné v podrobném rozpočtu projektu změnit dohodu o pracovní činnosti na dohodu o provedení práce?  

A Změny v rozhodnutí a projektu mohou být realizovány pouze na základě řádně odůvodněné a Ministerstvem zemědělství schválené žádosti.


ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Q Je možné z poskytnuté dotace hradit náklady realizované před vydáním rozhodnutí?

A Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které Ministerstvo zemědělství uvedlo v rozhodnutí o poskytnutí dotace a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2015. Dotaci lze použít i na úhradu výdajů, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným v rozhodnutí.

Q Je možné náklady za nájem a energie hradit jako přefakturaci nákladů od hlavního nájemce?

A Rozhodnutí o poskytnutí dotace ukládá nestátní neziskové organizaci vést řádné a oddělené sledování přijatých a použitých dotací v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Případná faktura za energie musí být správně zaúčtována v návaznosti na prováděcí právní předpisy k zákonu o účetnictví.

Q Je možné, aby lektor fakturoval nestátní neziskové organizaci náklady za kompletní seminář, tj. fakturace za lektorné, občerstvení pro účastníky, nájem výukové místnosti a výukové materiály?

A Při realizaci projektu je nestátní nezisková organizace vázána zejména podmínkami stanovenými v rozhodnutí. Musí dodržet strukturu rozpočtu a faktury musí zaúčtovat v souladu s účetními předpisy a postupy. Volba dodavatele je, při respektování povinnosti postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, na nestátní neziskové organizaci.

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

20. 05. 2019

EuroEuro25,750
DolarDolar23,048
LibraLibra29,395

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Zúčastníte se voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25.5.2019

počet hlasů: 580

Akce AK:
20. Květen
Zájezd se zemědělskou tématikou do Řecka více ›
22. Květen
Skokové závody ZZ-S* více ›
22. Květen
Konference: SZP po 2020 více ›
23. Květen
Tisková konference projektu Zrozeno v EU na téma: Jak poznat kvalitní vepřové maso více ›
24. Květen
Potravinářský trh Jičín (Potravina a potravinář roku Královehradeckého kraje) více ›
24. Květen
IRIS více ›
Akce škol:
30. Květen
Den otevřených dveří a blok odborných přednášek pro veřejnost více ›
4. Červen
Jak na marketing zemědělské školy - 2. workshop více ›
8. Červen
Víkend otevřených zahrad více ›
11. Červen
Jak na marketing zemědělské školy - 2. workshop více ›
21. Červen
Mladý včelař SŠHL Frýdlant více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz