Redefinice LFA - 1. krok vymezení

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M13 vloženo: 13. 06. 2016


10.6.2016 - Základní vymezení oblastí spočívá v ověření, zda je území obce znevýhodněno přírodními podmínkami.

Toto ověření probíhá na základě biofyzikálních kritérií, která jsou stanovena přílohou III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Uvedená kritéria jsou závazná pro všechny členské státy EU. Každé kritérium je přesně definované a má stanovenou limitní (prahovou) hodnotu, po jejímž překročení není možné přírodní znevýhodnění uznat. Biofyzikální kritéria definovala Evropská komise ve spolupráci se Společným výzkumným centrem JRC (Joint Research Centre).

Charakteristika biofyzikálních kritérií:

Kriterium

Definice

Prahová hodnota

Nízká teplota

Délka vegetačního období (počet dnů) vyjádřená počtem dnů s průměrnou denní teplotou > 5°C (LGPt5)

≤ 180 dnů, nebo

Součet termálního času (v denostupních) pro vegetační období vyjádřený kumulovanou průměrnou denní teplotou >5°C

≤ 1500 denostupňů

Suchost

Poměr ročního úhrnu srážek (P) k roční potenciální evapotranspiraci (PET)

P/PET ≤ 0,5

Nadměrná vlhkost půdy

Počet dnů, kdy je vlhkost půdy na nebo nad hranicí polní kapacity

≥ 230 dnů

Omezené odvodňování půdy

Oblasti, které jsou po významnou část roku podmáčené

půda mokrá do 80 cm pod povrchem déle než 6 měsíců nebo mokrá do 40 cm déle než 11 měsíců, nebo 

špatně nebo velmi špatně odvodněná půda, nebo

reduktomorfní znaky do 40 cm od povrchu

Nepříznivá textura a kamenitost

Relativní hojnost jílu, bahna, písku, organické hmoty (v % hmotnosti) a podílu hrubé půdy (v % objemu)

15 % objemu svrchní vrstvy půdy tvoří hrubá půda, včetně skalního výchozu, balvany, nebo

zrnitost poloviny nebo větší části (v souhrnu) 100 cm půdního povrchu klasifikována jako písek, hlinitopísčitá půda vymezená jako: % bahna + (2* % jílu) ≤ 30 %, nebo

zrnitost svrchní vrstvy půdy klasifikována jako těžký jíl ( ≥ 60 % jílu), nebo

organická půda (organická hmota ≥ 30 %) alespoň 40 cm, nebo

svrchní vrstva půdy obsahuje 30 % a více jílu a má vertické vlastnosti do 100 cm půdního povrchu

Mělká hloubka zakořenění

Hloubka (v cm) od povrchu půdy k souvislé skále nebo pevnému podloží

≤ 30 cm

Špatné chemické vlastnosti

Přítomnost solí a výměnného sodíku, nadměrná kyselost

 Salinita: 4 decisiemens na metr (dS/m) ve svrchní vrstvě půdy, nebo

Sodicita: ≥ 6 % výměnného sodíku (ESP) v polovině nebo větší části (souhrnně) 100 cm půdního povrdhu, nebo

Kyselost půdy: pH ≤ 5 (ve vodě) ve svrchní vrstvě půdy

Příkrý svah

Změna v nadmořské výšce na planimetrické vzdálenosti

≥ 15 %

Aby mohla být obec uznána jako znevýhodněná přírodními podmínkami, je nutné, aby alespoň 60 % zemědělské půdy obce splňovalo jedno nebo více biofyzikálních kritérií. Pokud se na jedné ploše překrývá více kritérií, plocha se započítá pouze jednou.

Znevýhodnění


Zpracování dat:

Pro každé kritérium zvlášť bylo nutné zajistit požadovaná data. Zpracovateli a poskytovali dat byli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v.v.i) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

  • Nízká teplota - kritérium bylo vyhodnoceno na základě dlouhodobých údajů o průměrných denních teplotách (ČHMÚ).
  • Suchost – zdrojovými daty pro toto kritérium byly dlouhodobé údaje ČHMÚ o ročních úhrnech srážek a evapotranspiraci (výparu z povrchu rostlin a půdy).
  • Nadměrná vlhkost půdy – pro analýzu byly využity údaje z měření ČHMÚ o vlhkosti půdy.
  • Omezené odvodňování půdy – pro účely tohoto kritéria byly využity údaje z hlavní půdní jednotky obsažené v kódu bonitační půdně-ekologické jednotky (BPEJ) o půdách trvale a periodicky zamokřených (VÚMOP).
  • Nepříznivá textura a kamenitost - kritérium bylo vyhodnoceno na základě zrnitostního složení půdy, a na základě údajů o skeletovitosti obsažených v BPEJ (VÚMOP).
  • Mělká hloubka zakořenění - pro toto kritérium byl opět využit údaj obsažený v BPEJ (VÚMOP).
  • Špatné chemické vlastnosti půdy - byly vyhodnoceny pouze kyselé půdy na základě údajů z komplexního průzkumu půd a výsledků agrochemického zkoušení půd (VÚMOP ve spolupráci s ÚKZÚZ).
  • Příkrý svah – pro určení svažitosti území byla využita data digitálního modelu terénu.Z uvedených kritérií nejsou v ČR využitelná kritéria suchost a nadměrná vlhkost půdy, kdy na žádném místě ČR nebyla zjištěna požadovaná limitní hodnota.

Úkolem zpracování komplexní mapy ANC, tj. vyhodnocení výskytu každého kritéria a jejich kombinací na území obce, byl pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).
Výsledkem 1. kroku vymezení je, že 62 % zemědělské půdy v ČR (podle LPIS) je znevýhodněno přírodními podmínkami, z toho 15 % tvoří horské oblasti, které redefinicí postiženy nejsou. Biofyzikálních kritéria splňuje 47 % zemědělské půdy v ČR. V porovnání s LFA vymezenými do roku 2017 je vyřazeno 72 tis. ha zemědělské půdy. Uvedené výměry však nejsou konečné, po provedení 2. kroku výměra vyřazené z.p. ještě vzroste. Těmto vyřazeným oblastem bude možné v letech 2018 až 2020 poskytovat postupně se snižující dotaci.

Oblast

Výměra z.p. (tis.ha)

Výměra z.p. (%)

ANC

Horské oblasti

523

14,7%

Ostatní oblasti s přírodním znevýhodněním

1 666

46,9%

Celkem

2 189

61,6 %

Mimo ANC

Oblasti vyřazené ze současného LFA

72

2,0%

Nezařazeno

1 294

36,4%

  Celkem

1 366

38,4 %

Celkem zemědělská půda (LPIS)

3 555

100 %


Přílohy

Mapa vymezení ANC v ČR podle 1. kroku (PNG, 986 KB)

Prezentace MZe na Konferenci „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“ pořádané ČMSZP ve spolupráci s MZe ve Skalském Dvoře dne 2. 11. 2015 (PDF, 1 MB)

Vodítka k aplikaci společných kritérií pro identifikaci zemědělské půdy s přírodními omezeními (v anglickém jazyce) (PDF, 1 MB)

Související odkazy

Definice a odůvodnění pro výběr společných biofyzikálních kritérii (jen v anglickém jazyce)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz