SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ SÝRŮ DLE NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOC I (EU) 2015/1852

InfoDotaceSpolečná organizace trhu vloženo: 22. 10. 2015


V Praze dne 21. října 2015 - V  případě,  že  skládáte  záruku  poprvé,  je  nutné  být  zaevidován  a  vyplnit  formulář Ohlášení/změna identifikačních údajů. Tento formulář je nutný pro přijetí záruky na Státní zemědělský intervenční fond (dále jen “SZIF“). Musí být doručen na Oddělení zahraničního obchodu  a  správy  záruk  nejpozději  s  datem  složení  záruky  a  musí  být  podepsán  osobou (osobami), která má oprávnění, dle výpisu z Obchodního rejstříku či ŽL, subjekt zastupovat.

Podpis, případně podpisy, musí být úředně ověřeny. V případě využití Datové schránky úředně ověřený podpis není vyžadován. Způsob doručení formuláře je možný e-mailem nebo faxem a následně v originále osobně nebo poštou nebo prostřednictvím datové schránky.


Bez poskytnutí výše uvedených údajů nelze záruku zaevidovat a zajistit tak přiřazení k podané žádosti, nabídce, smlouvě, apod., které musí být podpořeny složením dané záruky.


Záruka je na SZIF přijímána v CZK. Přepočet EUR na CZK je realizován dle směnného kurzu EUR/CZK naposledy stanoveného  ECB  před  prvním  dnem  měsíce,  kdy  došlo  k  rozhodné skutečnosti  (čl.  40  NK  v  přenesené  pravomoci  č.  907/2014,  v  platném  znění).  Rozhodnou skutečností pro směnný kurz u záruky k poskytnutí podpory na soukromé skladování sýrů je den složení záruky (čl. 40 NK v přenesené pravomoci č. 907/2014, v platném znění).


Vzhledem ke změnám přepočtového kurzu a možné časové prodlevě mezi vystavením bankovní záruky a jejím přijetím na SZIF k datu rozhodné skutečnosti anebo mezi složením hotovostní záruky na příslušný účet SZIF a ověřením její částky na účtu, doporučujeme skládat záruku ve vyšší  částce  (provádět  přepočet  dle  vyššího  přepočtového  kurzu),  aby  Vám  z  důvodu nedostatečné výše záruky nebyla žádost zamítnuta.


Po porovnání požadované a přijaté částky záruky bude přebytečná část záruky SZIF ihned uvolněna.


Soukromé skladování sýrů


Výše záruky:
Složení záruky je jednou z podmínek pro uzavření smlouvy o soukromém skladování sýrů.


Výše záruky činí 20 EUR na tunu sýrů (čl. 4 odst. 6 písm. h) NK v přenesené pravomoci 2015/1852).


Po uplynutí 60 dnů skladování lze na žádost smluvní strany (žadatele) vyplatit jedinou zálohu na podporu za předpokladu, že smluvní strana (žadatel) složí záruku odpovídající záloze navýše né o 10%.


Způsoby složení záruky:
a) bankovní záruka
Záruční listina na soukromé skladování sýrů musí mít minimální délku platnosti 2 roky 7 měsíců a musí být doručena na SZIF nejpozději ke dni podání žádosti o uzavření smlouvy. Vzor bankovní záruky je k dispozici na Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk.
b) převod hotovosti na speciální účet SZIF pro záruky
Číslo  účtu: 100001 - 3926001/0710,  Česká  národní  banka,  Na  Příkopě  28,  115  03  Praha 1

Specifický symbol: Do specifického symbolu uveďte kód příslušné záruky:
- kód pro záruku na poskytnutí podpory pro soukromé skladování sýrů: 237
- kód pro záruku na poskytnutí zálohové platby na podporu soukromého skladování sýrů: 238

Variabilní symbol: Pro rychlejší a efektivnější způsob přijetí záruky Vás žádáme o vyplnění variabilního symbolu následujícím způsobem:
- v případě právnické osoby: IČ
- v případě fyzické osoby: IČ nebo RČ, případně datum narození

Zpráva pro příjemce:
Zde je možno blíže specifikovat účel poskytované záruky.
SZIF musí mít složenou hotovostní záruku k dispozici na výpisu z účtu nejpozději ke dni přijetí žádosti o soukromé skladování sýrů.

Uvolnění záruky:
Podmínky pro uvolnění záruky na podporu soukromého skladování sýrů (čl. 5 odst. 2. a odst. 3. NK v přenesené pravomoci 2015/1852):
• návrhy na uzavření smlouvy nejsou přijaty;
• splnění smluvních závazků - záruka  se uvolní v závislosti na množství, pro které byly splněny

Záruka na zálohu na podporu soukromého skladování sýrů je uvolněna, jakmile je vyplacen zůstatek podpory (čl. 11 odst. 2. NK v přenesené pravomoci 2015/1852):

Propadnutí záruky:
Záruka propadá pokud:
• je návrh na uzavření smlouvy stažen (čl. 5 odst. 1 písm. a) NK v přenesené pravomoci 2015/1852);
• množství stanovené během kontroly činí méně než 95% množství uvedeného v žádosti, (čl. 5 odst. 1 písm. b) NK v přenesené pravomoci 2015/1852);
• je během smluvní doby skladování uskladněno méně než 95% smluvního množství, a to na vlastní nebezpečí smluvní strany za podmínek stanovených smlouvou o soukromém skladování, (čl. 5 odst. 1 písm. c) NK v přenesené pravomoci 2015/1852);
• žadatel neoznámí SZIF předem, že hodlá začít vyskladňovat produkty ze skladu a ve lhůtě 30 dnů po vyskladnění z místa skladování nepředloží dostatečný důkaz o datu vyskladnění a dotčeném množství (čl. 9 odst. 5 NK v přenesené pravomoci 2015/1852);
• kontroly  ukáží,  že  skladované  produkty  neodpovídají  kritériím  způsobilosti  dle  čl.  3  a uvedenému  KN  kódu  skladovaného  výrobku  (čl.  16  odst.  4  NK  v  přenesené  pravomoci 2015/1852);
• o propadnutí záruky je žadatel informován písemně
• propadlá částka bude připsána do rozpočtu EU.


Závěrečná administrace:
Po ukončení případu dané záruky, tj. uvolnění/propadnutí záruky z účtu záruk (hotovostní záruka)  nebo  zaslání  originálu  bankovní  záruky  zpět  ručiteli  (bankovní  záruka),  je  žadateli Oddělením zahraničního obchodu a správy záruk zasláno:
„Oznámení o uvolnění záruky v plné výši“ s uvedením kdy byla která částka uvolněna a z jakého důvodu, nebo
„Oznámení  o  uvolnění/propadnutí  záruky“  s  uvedením  kdy  byla  která  částka uvolněna/propadnuta a z jakého důvodu, nebo
v případě blokové záruky „Oznámení o uvolňování záruky v rámci bloku“ s uvedením, kdy byla která částka uvolněna/propadnuta a z jakého důvodu; je zasíláno pravidelně 1x/měsíc.

Poznámka: v případě hotovostní záruky je uvolňovaná částka záruky definovaná variabilním symbolem, který určuje, jakou žádost záru
ka jistila (k jaké žádosti záruka byla složena).
Formát variabilního symbolu:     Aabbbbbbb   (9 míst)
A = rok
Bbbbbbb = koncové číslo čísla jednacího podané nabídky
Př.: podaná nabídka dostane číslo jednací: SZIF/2014/0123456
Variabilní symbol bude: 140123456

Seznam legislativních předpisů:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 826/2008, v platném znění, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování soukromého skladování některých zemědělských produktů.


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 907/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura, v platném znění.


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1852 , o zahájení dočasného a mimořádného  režimu  podpory  soukromého  skladování  některých  sýrů  a  o  stanovení  výše podpory předem.


Další informace o podmínkách soukromého skladování sýrů najdete na www.szif.
cz > Společná organizace trhu > Živočišná výroba>Mléko> Soukromé skladování mléčných výrobků.

Ing. Květoslava Beranová
Referent Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk
tel.: 222 871 653
e-mail: Kvetoslava.Beranova@szif.cz


Tato příručka má pouze informativní charakter a nenahrazuje příslušná nařízení.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz