Usnesení 29. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 16. června 2020 v Olomouci

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 17. 06. 2020


V Olomouci dne 16. června 2020

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.

Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

Členové Agrární komory České republiky produkují více než 80 % veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionů hektarů zemědělské půdy a 1,3 mil. ha lesní půdy.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 56 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2 748, zemědělských organizací je 2 354. Z toho je 1 206 soukromě hospodařících rolníků.

V počtu členů se neuvádí členstvo 32 členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.

Sněmu se zúčastnilo 150 delegátů všeobecné sněmovny, to je 94,3 % a 52 delegátů sněmovny společenstev, to je 96,3 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a s ohledem na mimořádná zdravotní opatření se kromě ministra zemědělství žádní hosté nezvali.

29. sněm Agrární komory České republiky:

1. konstatuje, že se v uplynulém volebním období

podařilo prosadit zejména:

 • zvolení zástupců ČR do Evropského parlamentu včetně výrazného zastoupení mezi řádnými členy Zemědělského výboru tohoto parlamentu,
 • shodné stanovisko vlády ČR s našimi požadavky na Společnou zemědělskou politiku EU na příští sedmileté plánovací období,
 • přijatelné podmínky přechodného období 2021-2023 v pozici Evropského parlamentu, většinu našich názorů na společnou zemědělskou politiku EU do společných stanovisek a požadavků nevládních agrárních organizací zemí Visegradské čtyřky a zemí tří moří,
 • zařazení postupného dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti ČR v základních komoditách, které lze u nás vyrábět a zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství do vládní strategie udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“, a dalších strategických dokumentů a do programového prohlášení vlády,
 • novelizaci veterinárního zákona a zákona o rostlinolékařské péči,
 • pokračování prací na novele zákona o významné tržní síle a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích
 • zpracování „Generelu vodního hospodářství“ a prací na opatřeních k přizpůsobení se klimatickým změnám,
 • historicky největší zemědělský rozpočet, včetně zdrojů EU,
 • přijmutí mimořádných opatření ke zdolávání kůrovcové kalamity a částečnou finanční kompenzaci nestátním vlastníkům lesa,
 • částečnou kompenzaci ztrát způsobených extrémním suchem a jarními mrazy,
 • podpůrná opatření v živočišné výrobě a u speciálních plodin, která začala zabírat,
 • zvýšenou vratku spotřební daně u motorové nafty i pro živočišnou, lesní výrobu, rybářství i zvýhodnění podniků zaměřených na živočišnou produkci, citlivé komodity a zjednodušení její administrace,
 • pomocí zintenzivněných kontrol odhalovat dovozy závadných potravin,
 • vysílání televizních seriálů „Trvalé bydliště venkov“ a „Potraviny z domoviny“, realizací dalších projektů jako „Zrozeno v EU“ a dalších propagačních akcí zaměřených na jednotlivé komodity,
 • zlepšit vnímání zemědělství očima veřejnosti,
 • pomoci členské základně s pořízením a distribucí ochranných pomůcek pro zemědělské podnikatele a jejich zaměstnance po vypuknutí koronavirové epidemie a zvláštní informační sekci v rámci interních informací pro členy AK ČR a poskytovat k tomu průběžně aktuální informace a poradenství,
 • zřídit veřejnou „coronasbírku“ na podporu nemocných a sociálně slabých spoluobčanů.

nedařilo zejména:

 • výrazněji snížit nevyváženost hospodářské soustavy zemědělství, přes všechna dosud přijatá opatření,
 • účinněji čelit rostoucím neodůvodněným environmentálním a spekulativním tlakům na zemědělské hospodaření, včetně spekulativních nákupů půdy,
 • snížit záporné saldo agrárního zahraničního obchodu, které se naopak prohloubilo,
 • pokročit v rovnoměrnější a spravedlivější dělbě marží v potravinové vertikále,
 • snížit závislost odvětví zemědělství na dotacích,
 • prosadit Marketingový fond, Lesnicko-dřevařský fond a Fond těžko pojistitelných rizik,
 • vytvořit kompenzační nástroj ke zmírnění důsledků sucha pro všechny vlastníky lesů, který by vypovídal skutečným škodám,
 • odstranit nedostatek odborných pracovníků, v zemědělském provozu a přetrvávající zdlouhavost povolování zaměstnání zahraničních pracovníků,
 • razantně snížit administrativní zátěž v agrárních odvětvích včetně koordinace kontrol resortních orgánů.


2. žádá:

2.1. Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu, aby vzhledem ke změnám ve Společné zemědělské politice:

 • komplexně řešily otázku sucha (zejména dokončením legislativního procesu zákona o ústavní ochraně vody), a více podporovaly živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, aby došlo k vyvážení zemědělské soustavy,
 • nejen v tomto kontextu podpořily iniciativy za vyšší podíl tuzemských potravin v maloobchodním prodeji,
 • upustily od zdaňování zemědělských dotací a podpor formou odpočitatelné položky od základu daně z příjmů,
 • podpořily prominutí sociálního pojištění ve verzi schválené Senátem České republiky,
 • v maximální míře pro zemědělství přijaly využití připravovaného programu AGRICovid na kompenzace zvýšených nákladů a propadu tržeb v době koronavirové epidemie,
 • snížily DPH na základní potraviny a na kapitolu 0,6 celního sazebníku – rostliny a sazenice v maloobchodě a při přímém prodeji od zemědělce,
 • prosadily podporu českých potravin v maloobchodu a ve veřejných stravovacích zařízeních zřízených státem nebo místními samosprávami,
 • vyčlenily dostatek finančních zdrojů pro obnovení lesních porostů postižených kalamitou, odděleně od zemědělských podpor,
 • podpořily schválení novely rostlinolékařského zákona k systémovému řešení pro opakovaný kalamitní výskyt hraboše polního a dalších škůdců,
 • aby v případech, ve kterých nebyla umožněna aplikace rodenticidu, umožnily náhradu vzniklých škod,
 • připravily návrh komplexního pojištění těžkopojistitelných rizik, ať už formou zvláštního fondu nebo prostřednictvím daňových úlev či vytvářením rezerv,
 • ministerstvo financí ve spolupráci se svými kontrolními orgány zvýšilo kontrolní činnosti na dodržování zákona 526/1990 zákona o cenách, zejména § 2 tohoto zákona v oblasti sjednávání cen potravin

2.2. Ministra zemědělství České republiky, aby:

 • vyjednal pravidla pro přechodné období v rámci společné zemědělské politiky EU s ohledem na dlouhodobé závazky zejména v agroenviromentálně klimatických a dalších opatřeních včetně prodloužení tzv. přechodné vnitrostátní podpory,
 • při jednáních o dokončení reformy SZP pokračoval v prosazování priorit:
  • navýšení, nebo minimálně zachování, rozpočtu s dostatečnou obálkou pro přímé platby v prvním pilíři a investiční a neinvestiční podpory v rámci obálky Programu rozvoje venkova a dokončení procesu srovnání výše plateb napříč členskými státy, který byl slíben do roku 2013
  • zásadně odmítnout zastropování s ohledem na zachování konkurenceschopnosti, rozsahu živočišné výroby a tím pádem environmentální udržitelnosti,
  • navýšení, nebo minimálně zachování podílu obálky citlivých komodit a při srovnatelnost jejich podpory se zeměmi EU 14,
  • eko-schémat motivující zemědělce a neomezující již tak značně za posledních 30 let redukovaný rozsah našeho zemědělství,
  • ne dalšímu národnímu zpřísňování tzv. Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) půdy omezení maximální velikosti výměry jedné plodiny na dílu půdního bloku na 30 ha, je třeba vždy zohlednit místní podmínky konkrétního pozemku,
  • jednotnou míru kofinancování v Plánu rozvoje venkova ve všech státech EU, aby mezi členskými státy nedocházelo k zneužívání síly národních rozpočtů,
  • návaznost strategie „Z farmy na vidličku“ na tzv. eko-schémata a nevytváření nových často nesplnitelných pravidel a požadavků,
  • podporu nových metod šlechtění,
  • podporu vývoje moderních prostředků na ochranu rostlin a zachování zásadních přípravků tam, kde v současné době není možná náhrada
 • prosazování zajištění srovnatelných podmínek se státy EU14 a spravedlivé podpory pro ty, kteří na půdě hospodaří a zajišťují produkci,
 • dokončil novelu zákona o významné tržní síle v rámci transpozice evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách v souladu s doporučením Ministerstva financí a s využitím francouzského zákona č. 2018-938 ze dne 30. října 2018 pro rovnováhu obchodních vztahů v zemědělském a potravinářském průmyslu a zdravé a udržitelné výživě, přístupné všem (tzv. Loi Alimentation),
 • prosadil v novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích minimálně 55 % podíl domácích českých potravin a každoroční zvyšování podílu o 3 až 5 % v maloobchodním prodeji, je to v zájmu snížení uhlíkové stopy, zvýšení kvality životního prostředí, zabezpečení kvalitních a čerstvých potravin, zlepšení zdraví obyvatel našeho národa, dále z důvodu zadržení vody v půdě, dostatku vzduchu v půdě a života v půdě,
 • zasadil se o regulaci trhu s půdou ve smyslu zamezení spekulativních nákupů a omezení jejího zastavování,
 • revidoval koncepci zemědělského výzkumu se zaměřením především na potřeby praxe, přizpůsobení se klimatickým změnám a s přesahem do ovlivňování veřejného mínění,
 • přizpůsobil poradenství a vzdělávání potřebám konkrétního výrobního zaměření,
 • prosadil v rámci aktualizace LPIS zavedení moratoria na změny v období podávání žádostí,
 • změnil hodnocení míry nedodržení výměry půdy v LPIS z hektarů na procenta z celkové výměry a umožnil vzájemný zápočet kladných a záporných odchylek, deklarovaných hektarů od zjištěné skutečnosti,
 • prosadil novelu mysliveckého zákona s cílem snížit škody na zemědělských a lesních kulturách administrativně únosným způsobem,
 • ke zvládnutí následků kalamity v lesích:
  • nastavil dotační pravidla pro optimální distribuci prostředků s cílem zachování plnění všech funkcí lesa v co možná nejširší možné míře,
  • udržel pozice vlastníků lesa a infrastruktury navazující na jeho obhospodařování bez rozdílu typu vlastnictví,
  • přijal jasný a konkrétní adaptační program, navazující na schválenou strategii státní lesnické politiky, který umožní další rozvoj lesnicko-dřevařského sektoru na úrovni vlastníků, lesnických firem i dřevozpracujícího průmyslu,
  • definoval roli státu v oblasti regulace objemu dříví umisťovaného na trh,
  • zabezpečil vypracování modelů budoucí produkce dříví ve struktuře a čase z pohledu oborů zpracování dříví,
  • podpořil aktivní spoluúčast na tvorbě pravidel pro řešení vzniklé kalamitní situace v lesích na evropské úrovni,
  • zajistil a podpořil věcné a objektivní informování veřejnosti o situaci v lesích a očekávaných dopadech do budoucna,
  • umožnil vznik Marketingového fondu a Fondu nepojistitelných rizik
  • zajistit dokončení práce na třetí etapě Generelu vodního hospodářství krajiny.


***


AK ČR je připravena k plné součinnosti s Parlamentem, vládou, Ministerstvem zemědělství České republiky a dalšími orgány při zajištění těchto požadavků.

3. schvaluje:
3.1. zprávu představenstva AKČR o činnosti od 25. sněmu a úkolech v příštím období – příloha k usnesení č. 1
3.2. účetní závěrku na rok 2019 a plán příjmů a výdajů na rok 2020
3.3. zprávu a stanovisko dozorčí rady AKČR k účetní závěrce za rok 2019
3.4. návrh představenstva AKČR na změnu volebního řádu v článku 4. Průběh voleb odst. (4) tak, že se vypouští druhá věta o škrtání čísel nevolených kandidátů,
původní znění: Kandidát je volen tak, že číslo uvedené u jeho jména je zakroužkováno. Čísla nevolených kandidátů se přeškrtnou. Na volebních lístcích pro volby do představenstva AKČR může být zakroužkováno nejvýše 14 kandidátů a do dozorčí rady 11. Jinak upravené volební lístky jsou neplatné.
nové znění: Kandidát je volen tak, že číslo uvedené u jeho jména je zakroužkováno. Na volebních lístcích pro volby do představenstva AKČR může být zakroužkováno nejvýše 14 kandidátů a do dozorčí rady 11. Jinak upravené volební lístky jsou neplatné.
3.5. návrh představenstva AKČR na počet viceprezidentů pro příští volební období 3 pro sněmovnu všeobecnou a 3 pro sněmovnu společenstev
3.6. výsledky voleb do orgánů komor – příloha k usnesení č. 2 - uvedeno pod usnesením.

4. ukládá:

4.1. představenstvu Agrární komory České republiky

 • řídit činnost komory v souladu s usnesením 29. sněmu a zaměřením činnosti v příštím období uvedeném v části 15 zprávy představenstva,
 • provézt revizi interních předpisů, AK ČR a návrhy předložit příštímu sněmu,
 • posílit úřad AK ČR


4.2. krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:

 • rozpracovat zaměření činnosti Agrární komory České republiky v příštím období a usnesení 29. sněmu do vlastních podmínek,
 • napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,
 • jednat s poslanci a senátory ve svých volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České republiky, koordinovaně s představenstvem AK ČR,
 • organizovat seznámení členstva se změnami ve Společné zemědělské politice EU a v národních předpisech,
 • plynule aktualizovat centrální seznam členů a změny zasílat AK ČR,
 • zintenzivnit činnost v regionálních i celostátních médiích s cílem zlepšit vnímání agrárních odvětví veřejností.

4.3. členské základně:

 • uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým řádem.

4.4. viceprezidentům ve funkci předsedů sněmoven v souladu s článkem 4, odstavec 1 příspěvkového řádu rozpracovat členské příspěvky jednotlivých sněmoven pro Agrární komoru České republiky na jednotlivé členské organizace.


Příloha č. 2

 • byli zvoleni:
  • prezident – Ing. Jan Doležal

  • viceprezidenti za všeobecnou sněmovnu – pořadí dle počtu hlasů:
   • Říha Leoš
   • Milek Jiří
   • Hlaváček Václav

  • viceprezidenti za sněmovnu společenstev – pořadí dle počtu hlasů:
   • Pýcha Martin
   • Belada Bohumil
   • Ludvík Martin

  • členové představenstva
   • za sněmovnu všeobecnou:
    - Blažek Josef
    - Brandl Pavel
    - Čermáková Věra
    - Erlebach Robert
    - Hlaváček Václav
    - Kubiš Josef
    - Mikoláš Jaroslav
    - Milek Jiří
    - Říha Leoš
    - Šíma Jaroslav
    - Šnejdrla Jindřich
    - Tomíček Vilém
    - Vojtěch Jaroslav
    - Vondruška Miroslav

   • za sněmovnu společenstev:
    - Belada Bohumil
    - Diviš Josef
    - Drs Miroslav
    - Hanka Petr
    - Jandejsek Zdeněk
    - Koberna Miroslav
    - Ludvík Martin
    - Luka Josef
    - Pýcha Martin
    - Studený Stanislav
    - Šašek Otakar
    - Večeřa Gabriel
    - Veselý Vladimír
    - Volf Martin

   • členové dozorčí rady:
    - Buňka Miloš
    - Částka Zdeněk
    - Hampl Miroslav
    - Horák Jiří
    - Chalupný Karel
    - Králíček Josef
    - Kubiska Zdeněk
    - Navrátil Milan
    - Němec Václav
    - Šrámková Věra
    - Veselý Pavel

Dozorčí rada na 1. schůzi zvolila svého předsedu: Veselého Pavla

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz