Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až březen 2016

InfoKomodityStatistické informaceZahraniční obchod vloženo: 16. 05. 2016


13.5.2016 - Český statistický úřad zveřejnil 9. května první předběžná data o zahraničním obchodě za březen 2016.

Hodnota obratu českého AZO se v 1. čtvrtletí roku 2016 v porovnání se stejným obdobím roku 2015 zvýšila o 7,8 %. Na straně vývozu vzrostla hodnota meziročně o 5,3 % (tj. o 2,6 mld. Kč), zatímco na straně dovozu byla vyšší o 10,1 % (tj. o 5,3 mld. Kč). V důsledku toho vývoje došlo k dalšímu meziročnímu prohloubení bilančního schodku, a to o 2,7 mld. Kč na 6,6 mld. Kč, což je vzhledem k předchozím pěti letům nadprůměrně vysoká hodnota. Stupeň krytí dovozu vývozem se ve sledovaném čtvrtletí meziročně snížil o 4,0 p. b. na 88,4 %.

Výše bilančního schodku českého agrárního obchodu s EU 28, která v 1. čtvrtletí roku 2016 dosáhla 2,5 mld. Kč, se řádově vrátila na úroveň před dvěma roky. Pasivní bilance AZO ČR s třetími zeměmi se, na rozdíl od předchozího roku, ve sledovaném čtvrtletí roku 2016 meziročně mírně zlepšila na 3,8 mld. Kč[1]. Méně významná skupina třetích zemí zaujímala v českém AZO v 1. čtvrtletí roku 2016 na straně exportu 8,2 % a na straně importu 13,8 %[2], v obou případech tak došlo k meziročnímu snížení jejich zastoupení (o 0,5 p. b., resp. o 1,6 p. b.).

Podíl agrárního zboží v celkovém českém importu se v 1. čtvrtletí roku 2016 meziročně zvýšil o 0,6 p. b. na 6,7 %, tj. na relativně vysokou hodnotu vzhledem k předchozím letům, zatímco na straně importu se jeho podíl nezměnil a činil stejně jako v předchozích třech letech 5,0 %. Dlouhodobě vyšší zastoupení mají agrární produkty v obchodě s Unií nežli třetími zeměmi.

Nejvíce exportovanými položkami z ČR byly v 1. čtvrtletí roku 2016 cigarety (s 11,6% podílem na českém agrárním vývozu), řepkový olej[3] (6,1 %), káva (5,8 %), pšenice (5,2 %), čokoláda a kakaové přípravky (4,7 %), pekařské zboží (4,6 %), přípravky používané k výživě zvířat (4,4 %), nezahuštěné mléko a smetana (3,6 %), a to zejména surové mléko[4], potravinové přípravky[5] (3,6 %), cukrovinky (bez kakaa) (3,0 %), pivo (2,8 %), živý skot (2,4 %), sýry a tvaroh (2,3 %), limonády (2,1 %), dále masné přípravky a konzervy, slad, ječmen, uzenky a salámy, výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi, řepkové pokrutiny, semena řepky, živá drůbež, zahuštěné mléko a smetana a cukr.

Mezi nejvíce importované zboží do ČR patřily ve sledovaném čtvrtletí vepřové maso (s 5,7% podílem na českém agrárním dovozu), káva (5,5 %), čokoláda a kakaové přípravky (5,1 %), cigarety (4,1 %), pekařské zboží (3,7 %), sýry a tvaroh (3,3 %), potravinové přípravky (3,3 %), přípravky používané k výživě zvířat (2,9 %), řepkový olej (2,8 %), maso a droby drůbeže (2,7 %), citrusové plody (2,2 %), dále banány, víno, cukrovinky, limonády, kukuřice, sójové pokrutiny, lihoviny, konzervované ovoce vč. ořechů, hovězí maso, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, rajčata, výtažky a koncentráty z kávy vč. přípravků na jejich bázi, papriky a rybí filé aj. rybí maso.

V komoditním pohledu způsobil zhoršení bilance českého AZO především pokles hodnoty netto-vývozu pšenice (o 1,0 mld. Kč), dále řepkových semen, cukru a mléka spolu s nárůstem netto-dovozu kukuřice[6]. U pšenice, řepkových semen a mléka se netto-vývoz snížil především do Německa, v případě cukru a kukuřice se zhoršila bilance s Rakouskem a Maďarskem. Mimo to se také prohloubila záporná bilance obchodu se zeleninou (vč. brambor). Hodnota bilančního pasiva v obchodě s masem se však snížila. Jak v případě vepřového, tak i drůbežího se projevil výraznější pokles hodnoty ve finančním vyjádření na straně dovozu nežli vývozu. U vepřového masa došlo zároveň i ke snížení objemu dovozeného a vyvezeného množství (o 1,3 %, resp. o 23,5 %), ačkoliv v menší míře nežli jejich finančních hodnot. U drůbežího masa a drobů došlo k poklesu finanční hodnoty dovozu a vývozu, ačkoliv importované a exportované množství se zvýšilo (o 3,6 %, resp. o 25,7 %).

U řady komodit měl vývoj cen v 1. čtvrtletí roku 2016, stejně jako v celém předchozím roce, na AZO značný vliv. Např. u kávy, čokolády a ostatních kakaových přípravků, cukru a cukrovinek byly průměrné jednotkové ceny ve vývozu i dovozu meziročně výrazně vyšší. Tyto komodity spolu s řepkovým olejem a cigaretami (které jediné zaznamenaly pokles vývozní i dovozní ceny) vykázaly v českém AZO nejvýraznější meziroční přírůstky hodnot exportu a importu. Výjimkou byl cukr, který naopak patřil ke komoditám, jejichž vývozy i dovozy nejvýznamněji poklesly.

Na druhou stranu průměrné vývozní a dovozní ceny mléka, mlékárenských výrobků a masa byly meziročně nižší, což odpovídalo i poklesu producentských cen těchto komodit v EU v důsledku vysoké nabídky.

Přehledy nejvýznamnějších odběratelů a dodavatelů agrárního zboží z/do ČR v 1. čtvrtletí roku 2016 se vůči pořadí za celý rok 2015, ale i 1. čtvrtletí roku tohoto roku, mírně pozměnily. Český agrární vývoz směřoval v první čtvrtině roku 2016 především na Slovensko (24,0 %), do Německa (17,2 %) a Polska (12,1 %), dále do Itálie (8,7 %), Rakouska (5,5 %), Maďarska (4,3 %) a Spojeného království (3,9 %). Dohromady zaujímaly tyto země v českém agrárním vývozu zhruba tři čtvrtiny. Meziročně nižší byla zaznamenána hodnota vývozu do Německa (o 1,2 mld. Kč, tj. o 11,9 %) a Rakouska (o 0,5 mld. Kč, tj. o 15,4 %) a mimo uvedené země také do Francie a Belgie.

Český agrární dovoz pocházel ve sledovaném čtvrtletí zejména z Polska (20,5 %) a Německa (20,2 %), dále z Nizozemska (7,1 %), Slovenska (5,9 %), Španělska (5,9 %), Itálie (5,1 %), Maďarska (3,6 %), Francie (3,4 %) a Rakouska (3,3 %), přičemž společně tvořily v českém agrárním dovozu tyto země tři čtvrtiny. Meziroční pokles hodnoty byl v rámci nich zaznamenán pouze ze Slovenska (o 8,0 %) a v nepatrné míře z Rakouska (o 1,4 %).

V rámci obchodu s třetími zeměmi je, i navzdory stále platícímu embargu, hlavním odběratelem agrárních výrobků z ČR nadále Rusko (vývoz do něj vzrostl meziročně o 23 %) a naopak největšími dodavateli jsou Čína, Turecko a Brazílie (ačkoliv z této země vykázala ČR nejvýraznější pokles hodnoty dovozu[7]; o 40 %). Další země již dosahují v českém agrárním vývozu a dovozu méně než 1% podíl.

Teritoriálně se v meziročním porovnání zhoršila v 1. čtvrtletí roku 2016 především záporná bilance obchodu s Polskem (o 2,0 mld. Kč) a Německem (o 1,4 mld. Kč). Z Polska výrazně vzrostla hodnota netto-dovozu (v důsledku vyššího dovozu) kávy, řepkového oleje a cukrovinek[8]. Dále se změnila aktivní bilance na pasivní v obchodě s Francií a Rumunskem (v obou případech vlivem změn v obchodě s tabákovými výrobky)[9].

Naproti tomu se Slovenskem se aktivní bilance stejně jako v předchozích letech, v souladu s rostoucím trendem, navýšila o jednu pětinu. Nárůst bilančního aktiva vykázal také obchod s Itálií a Spojeným královstvím (vlivem nárůstu vývozu cigaret a v případě Spojeného království i zásluhou mimořádného exportu řepkového oleje a pekařských výrobků, konkrétně sladkých sušenek).Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2011 až 1. čtvrtletí roku 2016 podle čtvrtletí (mld. Kč)

AZO_IQ2016

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) země.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, květen 2016, výpočet ÚZEI

Údaje o zahraničním obchodu za březen 2016 zveřejnil Český statistický úřad 9. května 2016. Data za 1. čtvrtletí roku 2016 a za rok 2015 jsou předběžná, údaje za předchozí roky jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za leden až březen 2016 naleznete v příloze.


[1]    Součet hodnot bilance obchodu s EU 28 a s třetími zeměmi se nerovná celkové bilanci, neboť v něm není zahrnuta ta část obchodu, která není v databázi přiřazena konkrétní zemi.

[2]    Tento údaj platí, sledujeme-li dovoz podle země původu. V případě jeho sledování podle země odeslání činil podíl 6,4 % a meziročně poklesl o 0,8 p. b.

[3]    Řepkový olej celních kódů HS 1514 11 a 19, tj. s nízkým obsahem kyseliny erukové.

[4]    Surové mléko vymezeno přibližně položkou celního sazebníku KN 0401 20 99.

[5]    Potravinové přípravky jiné, vymezené dle celního sazebníku HS 2106.

[6] V 1. čtvrtletích byla v posledních letech finanční hodnota bilance obchodu s kukuřicí zpravidla pasivní, zatímco v ostatních čtvrtletích aktivní (s tím, že v množstevním vyjádření byla vždy aktivní), neplatilo to však pro 4. čtvrtletí roku 2015, kdy byly pasivní v hodnotě i množství.

[7] Klesající trend hodnoty dovozu po předchozím růstu lze konstatovat již průběhu roku 2015.

[8] Dlouhodobě aktivní bilance obchodu s Polskem u řepkového oleje a cukrovinek se tak změnila (již ve 4. čtvrtletí roku 2015) na pasivní.

[9] V případě Francie se bilance vrátila zpět do obvykle záporných čísel, zatímco v případě Rumunska byla bilance záporná poprvé.
    Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až březen 2016 (DOC)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz