InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 9.F.e.

29. 11. 2019

28.11.2019 - Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 9.F.e. Regionální přenos informací pro rok 2020 v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Žádost o dotaci podává žadatel v jednom vyhotovení na centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „CP SZIF“) na adresu:

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

V listinné podobě poštovní službou na adresu CP SZIF, osobně do podatelny CP SZIF nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky CP SZIF. U žádosti o dotaci, zaslané poštovní službou, je považován za den příjmu datum podacího razítka provozovatele poštovní služby, v případě osobního podání do podatelny CP SZIF je považován za datum příjmu datum převzetí podatelnou CP SZIF, v případě podání do datové schránky CP SZIF je považován za den příjmu datum odeslání do datové schránky CP SZIF.

Termín podání žádosti o dotaci:

začíná 1. 12. 2019 a končí 31. 12. 2019 (pro dotační období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020).

K žádosti o dotaci se dokládají povinné přílohy:

 • plán činnosti,
 • rozpočet,
 • jmenný seznam kolektivních členů a počet členů členské základny (v případě, že je relevantní).

Formulář žádosti o dotaci a povinných příloh: plánu činnosti a rozpočtu je součástí přílohy této výzvy.

Žádost o dotaci musí být podána před zahájením činnosti.

Upozornění:

Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo na změnu obsahu výzvy na základě schválených Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zásady pro rok 2020“), vydáním dodatku k výzvě.

Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost o dotaci změnit či upravit - v souladu se zásadami pro rok 2020 (podstatné, nepodstatné změny), přičemž měnit požadavek na objem finančních prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci, na základě této výzvy, formou změny žádosti o dotaci.

Žadatel/partner je povinen se řídit zásadami pro rok 2020 po nabytí jejich účinnosti.

V případě, že nebudou pro příslušný rok na dotační program vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky, Státní zemědělský intervenční fond řízení o dotaci zastaví.

Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 9.F.e.Regionální přenos informací, z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond dle novely zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Výpis z návrhu dotačního programu 9.F.e. Regionální přenos informací

Předmět dotace

Podpora v oblasti zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území České republiky o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malým a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh formou vstupních konzultací (telefonické, e-mailové, osobní), webových stránek, odborných/výukových materiálů, seminářů, workshopů a kurzů.

Žadatel

a) Agrární nevládní neziskové organizace s plošnou působností (sdružení fyzických osob/právnických osob, zájmové sdružení, spolek, svaz, obecně prospěšná společnost atd.) založené podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/1992 Sb., České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů nebo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 • u kterých je ke dni podání žádosti o dotaci počet evidovaných členů členské základny 400 a více (fyzické či právnické osoby, u kolektivních členů se započítávají jejich jednotliví členové). Kolektivní členové s počtem 400 členů a více podávají žádost o dotaci samostatně,
 • jejichž činnost se týká aktivit v zemědělství,
 • které mají v předmětu činnosti vzdělávání nebo informační činnost či konzultační služby.
 • Za evidované členy členské základny jsou považovány osoby zaevidované na základě přihlášky a úhrady členského příspěvku.
 • Žadatel započítá do členů členské základny fyzické osoby a právnické osoby, tj. - členy a jednotlivé členy kolektivních členů (právnických osob se členy do počtu max. 399 včetně).

b) Komora zemědělských poradců České republiky, z.s.

Dotace

Do výše 100 % (minimální výše není stanovena) uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace dle schváleného plánu činnosti na daný kalendářní rok (dále jen „plán činnosti“) předložených žadatelem.

Minimální výše uznatelných předpokládaných nákladů, uvedených v žádosti, je 1 000 000 Kč na žadatele.
Maximální výše uznatelných předpokládaných nákladů, uvedených v žádosti, je 11 500 000 Kč na žadatele.

Podmínky

 • Uznatelnými náklady jsou náklady související s činnostmi realizovanými v dotačním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (žadatel si může stanovit odlišný termín zahájení a ukončení aktivit dle plánu činnosti, tj. může si stanovit období kratší).
 • Na naplnění účelu dotace (tj. na přímé realizaci a výkonu aktivit) se podílejí zaměstnanci žadatele, dále zaměstnanci případného partnera či partnerů. Partnerem je pro dotační program 9.F.e. myšlena právnická osoba, jejíž činnost se týká aktivit v zemědělství a je koordinována žadatelem při realizaci aktivit z plánu činnosti.
 • Cílová skupina musí splňovat podmínku mikropodniku, malého a středního podniku (MSP) působícího v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (související definice viz nařízení Komise (EU) č. 702/2014, čl. 2, odst. 2-7). Kategorizace na mikropodniky, malé a střední podniky se stanovuje dle nařízení Komise (EU) č. 702/2014, přílohy I.
 • Konkrétní výši dotace na mzdové náklady je nutné stanovit s přihlédnutím k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Náhrady za dovolenou jsou způsobilé pouze v rozsahu úvazku, který je zaměstnanci hrazen z dotačního programu 9.F.e.
 • Činnosti hrazené zaměstnancům z dotačního programu 9.F.e. musí být specifikovány v pracovně právním dokumentu.
 • Lektor a konzultant musí splňovat kvalifikační předpoklady a odbornost, tj. musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském, magisterském, bakalářském studijním programu, nebo ukončené vyšší odborné vzdělání, nebo střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou ve vztahu k lektorované/konzultované oblasti (případně doplněno odbornými kurzy) a musí být odborníkem pro lektorovanou/konzultovanou oblast.
 • Žadatel/partner musí dodržet u osobních nákladů na zaměstnance maximální výši hodinové sazby, na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, 250 Kč na hodinu, v případě lektora 500 Kč na hodinu.
 • Žadatel/partner musí dodržet náklady na občerstvení v maximální výši 200 Kč na akci a účastníka z cílové skupiny (občerstvení není hrazeno lektorům, organizátorům atd.).
  Workshopu/semináře/kurzu se musí účastnit minimálně 15 účastníků z cílové skupiny.
 • Z kapitoly rozpočtu č. 3 Kancelář lze čerpat maximálně 20 % vzhledem k celkovým uznatelným nákladům rozpočtu.
 • Žadatel/partner nesmí poskytování svých aktivit dle plánu činnosti omezovat pouze na členy své členské základny.
 • Od cílové skupiny nelze vybírat registrační poplatky na seminářích/workshopech/kurzech podpořených z dotačního programu 9.F.e.
 • Faktury za služby musí být vystaveny dodavatelem služeb přímo na žadatele/partnera, „přefakturace“ nejsou akceptovány.
 • Pozvánky na semináře/workshopy/kurzy musí být zaslány prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (včetně uvedení internetového odkazu, na kterém je pozvánka umístěna), minimálně 10 pracovních dnů před konáním akce. V případě, podání podstatné změny, která se týká semináře/workshopu/kurzu, bude lhůta 10 pracovních dnů počítána ode dne následujícího po obdržení sdělení Fondu. V případě, že nebude pozvánka zaslána v požadovaném termínu, budou náklady akce proplaceny ve výši 80 %.

Náklady

Seznam uznatelných nákladů souvisejících s předmětem dotace:

a) osobní náklady (mzdy, odměny z dohod (DPČ/DPP), sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem, zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele),

b) cestovní náhrady (cestovné, stravné, ostatní),

c) náklady na kancelář (energie, vodné, stočné, nájem, telefonické a internetové připojení, kancelářský materiál, nákup služeb (účetní služby, ICT služby, správa webových stránek atd.) Z položky kancelářský materiál lze hradit kancelářské potřeby, nikoliv kancelářskou techniku nebo kancelářský nábytek,

d) náklady na cílovou skupinu (odborné materiály, výukové materiály (výroba, tisk, distribuce)), pronájem učeben, pronájem technického vybavení (pro semináře, workshopy, kurzy), občerstvení cílové skupiny (na seminářích, workshopech, kurzech).

Seznam neuznatelných nákladů:

a) běžné provozní náklady, které by organizaci vznikly nezávisle na obdržení dotace,

b) dlužné částky, úroky z dlužných částek, úroky z úvěru,

c) pokuty, penále,

d) dary, ceny,

e) poplatek za vedení bankovního účtu žadatele/partnera a bankovní poplatky související s tímto účtem,

f) občerstvení, které není určeno pouze pro cílovou skupinu workshopů/seminářů/kurzů,

g) výroba, tisk a distribuce odborné tiskoviny (časopisy, noviny, brožury atd.) distribuované za úplatu nebo obsahující placenou inzerci. V případě, že odborná tiskovina obsahuje placenou inzerci, ale splní podmínku neziskovosti (celkové výnosy - celkové náklady < 0 Kč), pak si lze nárokovat k proplacení rozdíl mezi celkovými náklady na výrobu, tisk a distribuci odborné tiskoviny a finančními prostředky získanými z inzerce v odborné tiskovině,

h) leasing,

i) správní poplatky, clo,

j) daně, u kterých je organizace poplatníkem (např. silniční daň, daň z nemovitosti).

Rozpočet

a) Rozpočet se skládá ze čtyř kapitol (1. Osobní náklady, 2. Cestovní náhrady, 3. Kancelář, 4. Cílová skupina), každá z uvedených kapitol se dělí na položky.

b) Činnost lektorů a konzultantů lze hradit pouze z kapitoly č. 1. Osobní náklady, Lektor – činnost: přednášení na seminářích/workshopech/kurzech. Lektor dokládá výkaz práce, do kterého vykazuje výkon lektorování a dále se také vykazují případné činnosti související s činností lektora (úměrné počtu přednášených hodin), tj. hodiny na přípravu semináře/workshopu/kurzu (příprava prezentace lektorem).

Konzultant – činnost: konzultace (osobní, telefonická, e-mailem). Konzultant dokládá deník konzultací, do kterého vykazuje výkon konzultací a dále se také vykazují případné činnosti úzce související s činností konzultanta (příprava podkladů ke konzultacím pro cílovou skupinu, studium odborných materiálů aktuálně potřebných pro výkon konzultanta vůči cílové skupině, nejedná se však o zvyšování kvalifikace konzultanta, ani o návštěvu seminářů/workshopů/kurzů atd.). V deníku poskytnutých konzultací bude uveden konkrétní název studovaného materiálu.

c) Dále jsou z kapitoly č. 1 Osobní náklady hrazeny mzdové náklady ostatních pracovních pozic (administrativní pracovník, koordinátor, účetní, IT pracovník atd.). Náklady na činnost těchto pozic (mimo pozice lektor a konzultant) lze také hradit z kapitoly č. 3. Kancelář a to v případě nákupu služby, nikoliv mzdových nákladů.

d) Z kapitoly č. 2. Cestovní náhrady lze hradit cestovní náhrady zaměstnanců, kterým jsou hrazeny osobní náklady z kapitoly č. 1. Osobní náklady (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Plán činnosti

Z dotačního programu 9.F.e. jsou podporovány aktivity, které budou zaměřeny na tyto oblasti:

a) národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám,

b) principy společné zemědělské politiky především plnění požadavků v rámci přímých plateb (Jednotná platba na plochu - SAPS, podpory pro mladé zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci, greening, Povinné požadavky na hospodaření - PPH, Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy - DZES) a zemědělských registrů (Veřejný registr půdy - LPIS, Integrovaný registr zvířat - IZR, Registr sadů, Registr chmelnic apod.),

c) jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti),

d) rozvoj zemědělství a venkovského prostoru,

e) ochrana spotřebitelů z hlediska cílové skupiny (bezpečnost potravin),

f) informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství,

g) informační podpora poradenského systému MZe,

h) informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe,

i) informační podpora produktů resortní povahy z hlediska cílové skupiny,

V rámci plánu činnosti jsou podporovány následující aktivity:

a) semináře a workshopy, kurzy (soubor učebních lekcí a přednášek),

b) konzultace (osobní, telefonické, e-mailem),

c) informační podpora pro cílovou skupinu na webových stránkách žadatele/partnera,

d) odborné a výukové materiály. Jedná se o odborné texty vytvořené zaměstnanci žadatele/partnera, například: pracovní sešit na workshop, skripta pro seminář/workshop/kurz, odborná tiskovina (časopis, noviny, brožura atd.), odborný článek atd., při dodržení pravidel citace. Nejedná se o pozvánky na seminář/workshop/kurz, prezentaci lektora na semináři/workshopu/kurzu, převzaté materiály, převzaté články atd. Odborné a výukové materiály musí sloužit k přímému využití v praxi cílovou skupinou.


Přílohy

Žádost o dotaci z DP 9.F.e. (DOCX, 26 KB)
Příloha k žádosti z DP 9.F.e. – plán činnosti (DOCX, 26 KB)
Příloha k žádosti z DP 9.F.e. – rozpočet (DOCX, 20 KB)

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
27. Květen
Polní den ve Štítné nad Vláří více ›
29. Květen
Muškátová burza více ›
4. Červen
Výjezdní zasedání OAK Rakovník více ›
6. Červen
Zemědělská výstava Kroměříž 2020 více ›
10. Červen
Seminář: Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů, Čelákovice více ›
Akce škol:
6. Červen
Víkend otevřených zahrad na Zahradnické fakultě MENDELU více ›
12. Červen
Oslavy 135. výročí založení zahradnické školy v Mělníku více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz