Zemědělství - 2. čtvrtletí 2016

InfoKomodityStatistické informaceZemědělství vloženo: 01. 08. 2016


Výroba masa stagnuje, nákup mléka mírně roste

01.08.2016 - Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhla 114 669 tun (meziročně +0,9 %), z toho bylo 17 973 tun (+7,4 %) hovězího a telecího, 57 527 tun (−0,7 %) vepřového a 39 137 tun (+0,5 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly meziročně nižší u prasat (−8,5 %) a skotu (−2,5 %), u jatečných kuřat zůstaly téměř stejné (+0,3 %). Mlékárny nakoupily od producentů a odbytových organizací 634 764 tis. litrů (+1,1 %) mléka. Jeho cena byla o 19,4 % pod úrovní ceny ve stejném období loňského roku.

Porážky a výroba masa


V druhém čtvrtletí 2016 bylo poraženo 59,6 tis. ks skotu (meziročně +5,7 %), z toho 24,8 tis. býků (+0,8 %), 26,5 tis. krav (+11,3 %) a 5,7 tis. jalovic (+7,0 %). Průměrná porážková hmotnost jatečných býků byla 665,2 kg. Celková produkce hovězího a telecího masa činila 17 973 tun (+7,4 %).

Počet poražených prasat (630,7 tis. ks) vykázal nižší tempo poklesu, meziročně −1,1 %. V důsledku vyšší průměrné porážkové hmotnosti jatečných prasat (116,2 kg; +1,6 %) se výroba vepřového masa snížila jen o 0,7 % na 57 527 tun, vzhledem k minulému čtvrtletí to bylo o 6,2 % více.

Výroba drůbežího masa dosáhla 39 137 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 0,5 % vyšší.

Stavy skotu, prasat a drůbeže

Na začátku 2. čtvrtletí bylo v České republice chováno 1 415,7 tis. ks skotu (meziročně +0,6 %), z toho bylo 583,7 tis. krav (+0,6 %). Pokračoval pokles počtu dojených krav (−1,0 %), počet masných se zvýšil o 3,6 %. Stavy mladého skotu do 1 roku zůstaly přibližně stejné (+0,5 %), kdežto stavy býků ve výkrmu poklesly (−4,2 %) a stavy jalovic pro obměnu stáda mírně stouply (+2,4 %).

Stavy prasat se meziročně lehce zvýšily na 1 609,9 tis. ks (+3,2 %), stavy prasnic na 97,1 tis. ks (+0,8 %). V kategorii prasat ve výkrmu bylo zaznamenáno zvýšení stavů o 5,3 %.

V chovu drůbeže došlo k meziročnímu poklesu stavů ve všech významných kategoriích; u slepic na 6 116,2 tis. ks (−2,9 %), u kuřat ve výkrmu na 11 435,0 tis. ks (−5,7 %) a v odchovu na 2 657,9 tis. ks (−5,8 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v druhém čtvrtletí meziročně snížily u býků o 1,4 %, u krav o 4,3 % a jalovic o 3,8 %, zvýšily se pouze ceny jatečných telat (o 9,7 %). Průměrná cena jatečných býků byla 46,79 Kč za kg v živém nebo 85,16 Kč za kg jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat klesly o 8,5 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 26,24 Kč/kg živé hmotnosti nebo 34,11 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. třídy jakosti zůstaly téměř stejné (+0,3 %). Jejich průměrná cena byla 23,77 Kč za kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty za období od března do května 2016 byla bilance obchodu v hmotnostních jednotkách u všech tří druhů kladná (u skotu 16 472 tun, u prasat 8 805 tun a u drůbeže 8 420 tun).

Pokračoval trend rostoucího dovozu živého skotu určeného k dalšímu chovu, nově i k porážce. Přesto bylo výrazně méně zvířat dovezeno (6,3 tis. ks) než vyvezeno (51,2 tis. ks). Většina zvířat (33,8 tis. ks; meziročně +20,2 %) byla vyvezena za účelem dalšího chovu, 17,4 tis. ks (+2,1 %) bylo určených k porážce. Toto množství představuje 11 202 tun jatečných zvířat a odpovídá průměrné měsíční produkci masa v České republice. Živý skot se dovážel hlavně z Itálie, Rakouska a Slovenska, vyvážel se především do Turecka, Rakouska a Německa.

Dovoz živých prasat v kategorii do 50 kg (selat) nadále klesal. V průměrné hmotnosti 25,7 kg jich bylo dovezeno 52,8 tis. ks (meziročně −34,8 %), naopak jejich vývoz se zvýšil na 22,4 tis. ks (+12,4 %). Na straně vývozu převládala prasata v kategorii nad 50 kg. Celkově bylo vyvezeno 79,6 tis. jatečných prasat (+11,6 %) v průměrné hmotnosti 120,6 kg. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Nizozemska, vyvážela se nejvíce do Německa, na Slovensko a do Maďarska.

V zahraničním obchodě s živou drůbeží, v kategorii jednodenních kuřat, byl zaznamenán meziroční nárůst na straně dovozu (na 3,9 mil. ks; +35,7 %) a pokles v jejich vývozu (na 22,5 mil. ks; −24,7 %). Výrazně se také zvýšil vývoz kachňat (na 2,8 mil. ks; +54,2 %). Jatečných kuřat se vyvezlo 4 188 tun (+10,1 %). Dovoz byl přibližně 5krát nižší než vývoz. Živá drůbež se dovážela z Maďarska, Německa a Slovenska, vyvážela se na Slovensko, do Polska, Německa a Rumunska.

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů (−4 730 tun hovězího, −53 799 tun vepřového a −19 667 tun drůbežího).

U hovězího masa se schodek meziročně prohloubil. Jeho dovoz se zvýšil na 7 438 tun (meziročně +17,0 %) a vývoz na 2 708 tun (+20,0 %). Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, Nizozemska a Slovenska. Vyváželo se hlavně na Slovensko, ale také do Maďarska a Nizozemska.

Vepřového masa se dovezlo 63 081 tun (meziročně −0,5 %), hlavně z Německa, Španělska a Polska; vyvezlo se ho pouze 9 282 tun (+1,7 %), nejvíce na Slovensko.

Dovoz drůbežího masa se zvýšil na 29 105 tun (meziročně +3,9 %), vývoz na 9 438 tun (+30,0 %). Drůbeží maso pocházelo většinou z Polska, méně z Maďarska, výrazně poklesl dovoz z Brazílie; vyváželo se na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 2. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů a odbytových organizací 634 764 tis. l mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to o 1,1 % více.

Ceny zemědělských výrobců mléka však byly o 19,4 % nižší než ve stejném období loni. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 6,56 Kč za litr, tj. o 0,74 Kč levněji než v předcházejícím čtvrtletí.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz nad dovozem a meziročně poklesl přebytek obchodu na 187 841 tun. Dovoz se meziročně zvýšil na 74 526 tun (+10,6 %), kdežto vývoz se mírně snížil na 262 367 tun (−0,9 %). Nejvyšší nárůst dovozu byl zaznamenán u mléka a smetany (+25,5 %), jejich vývoz se snížil o 5,6 %. Zakysaných mléčných výrobků se dovezlo o 8,0 % méně, jejich vývoz byl o 9,5 % vyšší. Obchod se sýry a tvarohem vykázal zvýšení v dovozu (+9,7 %) i vývozu (+22,5 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo, Slovensko a Polsko v obou směrech, na vývozu také Itálie.
____________________
Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Soupis hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 8. 7. 2016
Termín ukončení zpracování: 27. 7. 2016
Navazující publikace: https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-kveten-2016
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2016
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-cerven-2016
Termín zveřejnění další RI: 31. 10. 2016

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Přílohy:
Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců

Celá informace ze dne 1. 8. 2016 včetně příloh ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz