Zpřesnění a výklad Pravidel pro žadatele 8.3.1 Zavádění preventivních opatření

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M08 vloženo: 03. 06. 2016


1.6.2016 - Dne 30. 5. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 8.3.1 PRV Zavádění preventivních opatření.

Jedná se o podmínku „Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence.“, u které bylo v platné verzi Pravidel dokládání této podmínky ustanoveno v kap. 8, písm. b), bod 10: Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence. Bylo schváleno odstranění dokládání přílohy k této podmínce - kap. 8, písm. b), bod 10:

Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence.

Podmínka opatření: Pokud žadatel hospodaří na více než 500 ha lesních pozemků, předloží informaci s rozvedením cílů v oblasti prevence.

Podmínka opatření: Způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů.

Obě tyto podmínky, které stanoví přímo nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, jsou v  České republice naplňovány prostřednictvím zaběhlých nástrojů státní lesnické politiky a hospodářské úpravy lesů. Těmito nástroji jsou především Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) a lesní hospodářské plány (LHP) a osnovy (LHO).

OPRL jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a jako takové slouží pro naplňování principů trvale udržitelného obhospodařování lesů, tak jak je definovala Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě v roce 1993.

OPRL mimo jiné přispívají k uskutečnění závěrů, které vyplývají z klíčových akcí Národního lesnického programu.

Dne 29. července 2015 schválila Vláda ČR usnesení k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. V tomto případě jsou výsledky ekosystémových analýz OPRL aplikovány při řešení úkolu Návrh změny doporučených pěstebních opatření pro zadržení a obnovu oběhu vody v krajině zefektivněním dotační podpory hospodaření na lesní půdě a zajištění vyhodnocování jejich efektivnosti.

V neposlední řadě OPRL poskytují odbornou podporu při přípravě Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, jehož zpracování bylo uloženo usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

V souladu s vyhláškou MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, obsahují OPRL mimo jiné:

  • rámcové stanovení funkčního potenciálu lesů dané oblasti pro mimoprodukční funkce, zejména vodoochrannou, půdoochrannou, rekreační, reprodukční (zachování a rozvoj genofondu), ochrany přírody apod.,
  • přehled veřejných zájmů deklarovaných zejména prostřednictvím kategorizace lesů a výhled jejich vývoje,
  • rozbor přírodních podmínek, podle potřeby doplnění a upřesnění typologického mapování,
  • rozbor ohrožení lesů imisemi a dalšími škodlivými činiteli,
  • základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,
  • návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa, včetně vymezeného a schváleného územního systému ekologické stability.Lesní hospodářské plány jsou nástrojem vlastníka lesa, prostřednictvím kterého dochází k přenosu výše zmíněných principů do praxe. Mimo jiné obsahují závazná ustanovení pro hospodaření, např. maximální výši mýtní a předmýtní těžby, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů a minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (podle vlastnictví).

Obdobně, lesní hospodářské osnovy představují alternativu pro vlastníky lesů do 50ha.

LHP a LHO jsou, díky svému legislativnímu ukotvení a návaznosti na OPRL, v prostředí České republiky náhradou plánu na ochranu lesů a obsahují i dostatečné rozvedení cílů v oblasti prevence.

Na základě uvedeného žadatelé hospodařící na více než 500 ha lesních pozemků, nepředkládají povinnou přílohu uvedenou v kap. 8, písm. b) Povinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci, bod 10) a je plněna podmínka, že způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů.

Podmínka opatření: Podpora je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Pokud je projekt realizován pouze na PUPFL, pak je tato podmínka plněna. Projekt se může částečně nacházet i mimo pozemky PUPFL, ale pouze za předpokladu, že obvod projektu/realizovaného opatření alespoň na 50% délky k PUPFL přímo přiléhá. Stavební úřad může požadovat, aby bylo místo realizace projektu vyjmuto z PUPFL a mělo jiný druh pozemku odpovídající povaze stavby - uvedené nebude považováno za porušení podmínky.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz