Dovoz potravin do České republiky - základní informace k dovozům potravin z členských států EU a ze 3. zemí

InfoLegislativaPředpisy a metodiky vloženo: 01. 09. 2018


30.8.2018 - Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat požadavky dané nařízením (ES) č. 178/2002, které stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Musí dále také splňovat obecné požadavky na označování stanovené nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Některé požadavky na označování byly také zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.


Dovoz potravin do ČR z jiné země EU

Potraviny, dovážené z jiné členské země Evropské unie, se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nejsou potřeba žádná speciální povolení ani certifikáty. Stále ale platí, že potravina musí být bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy.

Komoditní požadavky

Potraviny mohou spadat buď do sféry harmonizované (pro potravinu existuje evropský právní předpis), nebo neharmonizované (pro potravinu neexistuje evropský předpis). V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě potraviny, která spadá do neharmonizované sféry, platí, že pokud potravina byla vyprodukována v souladu s požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena, nesmí být odmítnuta v jiném členském státě EU (pokud například splňuje český chleba požadavky stanovené naši komoditní vyhláškou, nesmí, pokud je bezpečný, být odmítnut v jiném členském státě). Je uplatňován princip tzv. princip vzájemného uznávání (§ 11a zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích).

Zásada volného pohybu zboží a vzájemného uznávání se týká celého Evropského hospodářského prostoru, tedy navíc i Norska, Lichtenštejnska a Islandu a na základě rozhodnutí Rady pro přidružení Turecka k EU o implementaci závěrečné fáze Celní unie se jedná i o „dovozy a vývozy“ mezi členskými státy EU a Tureckem.


Dovoz potravin do ČR ze 3. zemí

Ani k dovozu potravin z třetí země nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty, pokud jsou dovážené potraviny bezpečné a nejedná se o potraviny, na které se vztahují přímo použitelné předpisy stanovující zvláštní podmínky pro dovoz.

Stejně jako v případě obchodování v rámci EU, tak i při dovozu potravin do ČR dále záleží na tom, zda spadá potravina do harmonizované, či neharmonizované sféry. V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla poprvé uvedena do oběhu v rámci EU (např. pokud chce dovozce dovézt nečokoládové cukrovinky z Ruska či USA a uvést je poprvé na trh v ČR, musí být splněny požadavky české vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony). Zodpovědnost za to, že jsou dovážené potraviny bezpečné, nese dovozce. Jakým způsobem si bezpečnost svých výrobků zajistí, je na něm (např. vyžádání laboratorních rozborů od dodavatele v zahraničí, provedení rozborů v českých laboratoří akreditovaných pro vyšetřování potravin).

Opatření týkající se zajištění bezpečnosti dovážených potravin ze 3. zemí

Evropská komise stanovuje v souladu s čl. 53 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, formou přímo použitelných předpisů EU zvláštní podmínky pro dovoz vybraných potravin a surovin ze třetích zemí, jež mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

Evropská komise je oprávněna dle závažnosti situace přijmout u potravin dovážených ze třetích zemí jedno nebo více z následujících mimořádných opatření:

  1. pozastavit dovoz určité potraviny ze třetí země
  2. stanovit zvláštní podmínky pro dovoz vybraných skupin potravin

Bezprostředně závazné předpisy EU

  • vymezují schválená místa vstupu pro dovoz vybraných skupin potravin na území EU,
  • stanovují povinnost provozovatelům potravinářských podniků, kteří dováží vybrané potraviny a suroviny ze třetích zemí, předložit v místech vstupu zdravotní certifikát vydaný oprávněným a uznaným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní doklady
  • ukládají kompetentním dozorovým orgánům členských států povinnost provádět v místech vstupu před propuštěním do volného oběhu systematické či namátkové kontroly.


Vzhledem k výše uvedenému se doporučuje, v případě dovozu potravin ze 3. zemí, kontaktovat před uskutečněním dovozu příslušný dozorový orgán.

Více informací o dovozu potravin živočišného původu, spolu s kontaktními údaji a příslušnými formuláři, naleznete na stránkách Státní veterinární správy v sekci Obchodování.

Další informace dovozu potravin jiného než živočišného původu a seznam kontaktních míst SZPI pro dovoz naleznete na v sekci Dovoz na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz