Informace ke směnám nemovitostí

InfoPoradenstvíAktuální informace vloženo: 12. 05. 2017


Státní pozemkový úřad (SPÚ) může dle Zákona o půdě směnit a směnou nabýt nemovitosti. Podmínky směn nemovitých věcí jsou vymezeny metodickým pokynem SPÚ pro zpracování směn nemovitostí a zákony.

Směnu nemovitostí je možné realizovat nejen v rámci jednoho katastrálního území, ale lze také směnit pozemky, které leží v jiném katastru, okrese či dokonce kraji než pozemky směnou požadované. SPÚ může dle zákona požadovat, aby náhradou nabízené pozemky byly ve stejném katastru jako ty směnou požadované - což se většinou děje tam, kde ještě neproběhly komplexní pozemkové úpravy. (Více info zde: http://www.spucr.cz/privatizace-a-prevod-majetku/prevod-zemedelske-pudy-podle-zakona-c-229-1991-sb/smeny-pozemku).


Podmínky směny nemovitostí v bodech:

1)  Proces schvalování směn nemovitostí je dvoufázový. A to i s ohledem na skutečnost, aby navrhovatel směny nevynakládal zbytečně finanční prostředky, jelikož náklady spojené s přípravou a realizací směny, a to i v případě, že směna nemovitostí nebude realizována, nese v plné výši navrhovatel směny. V první fázi se předběžně schvaluje návrh směny konkrétních parcelních čísel požadovaných pozemků ve vlastnictví státu za  konkrétní parcelní čísla náhradou nabízených pozemků (bez stanovení cen). V případě, že tento návrh směny nemovitostí je předběžně schválen, objedná příslušný Krajský pozemkový úřad znalecké posudky a další potřebné podklady a připraví návrh pro druhou fázi. V druhé fázi se předběžně schválený návrh směny nemovitostí předloží ke konečnému rozhodnutí ústřední ředitelce SPÚ.

2)  O směnu může požádat vlastník nemovitostí nebo subjekt, který má smluvně zajištěno (smlouvou o smlouvě budoucí), že na jeho výzvu získá od třetí osoby nemovitosti, které budou předmětem směny. Uvedené skutečnosti doloží navrhovatel originálem nebo úředně ověřenou kopií listiny, na základě které nabyl vlastnické právo, anebo v případě, že v době podání žádosti o směnu není vlastníkem nabízených nemovitostí, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o smlouvě budoucí.

3)  Náhradou nabízené pozemky:

  • musí být zemědělsky využitelné teď i ve výhledu, vždy se musí jednat o zemědělskou půdu, která není zanedbaná,
  • nesmí se jednat o druh pozemku lesní porost, ostatní plocha či vodní plocha (nejedná-li se o pozemky pod vodními díly v příslušnosti hospodařit SPÚ),
  • zemědělské využití nesmí být omezeno, to znamená, že náhradou nabízený pozemek musí být bez zvláštních omezení a nesmí se nacházet na území přírodních památek, přírodních rezervací, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a I. a II. zón národních parků,
  • nesmí být územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby určené k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury,
  • nesmí se nacházet v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité,
  • výpovědní lhůta případné pachtovní či nájemní smlouvy u náhradou nabízených pozemků by neměla překročit 1 rok (v určitých případech lze akceptovat 5 let  


4/ Výchozí cenové podmínky jsou stanoveny následovně:

  • pozemek v příslušnosti hospodařit SPÚ je oceněn cenou obvyklou (tržní hodnotou) ke dni podání žádosti, resp. ke dni podpisu smlouvy současně i cenou zjištěnou, s tím, že pro převod se použije vždy cena vyšší. (dle § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • pozemek navrhovatele tj. náhradou nabízený je oceněn cenou dohodnutou dle § 28a Zákona o půdě, tj. v cenách platných ke dni 24. června 1991. (Podle vyhlášky č. 316/1990 Sb.).   Zdánlivá nesrovnalost v hodnotách vychází z dodržení platné legislativy ČR, neboť SPÚ v souladu se zákonem o SPÚ, nabízí převoditelné pozemky, tedy i nabyté v rámci směn nemovitých věcí, nejdříve v rámci nabídek dle zákona o půdě. Jedná se konkrétně o nabídky pozemků pro oprávněné osoby dle zákona o půdě, které jsou oceňovány právě dle výše zmiňovaného § 28a zákona o půdě. Tento postup je tedy plně v souladu s výše citovanými právními přepisy a SPÚ ho nemůže bez změny předmětné legislativy ČR svévolně pozměňovat. K cenovému doplatku ze strany SPÚ se nepřihlíží.  

5) Dle účelu směny je stanoven poměr pozemků požadovaných vůči pozemkům náhradou nabízených (viz. níže uvedená tabulka). Např. pro „jiný účel“ je stanoven poměr 1:1,5 tj. náhradou nabízené pozemky musí mít o 50 % větší výměru než pozemky požadované.

Poměr výměry požadovaných pozemků vůči pozemkům nabízeným

modelové situace

(za účelem)

součástí požadovaných pozemků je orná půda                 (bez ohledu na výměru)

ostatní případy

náhradou nabízená orná půda činí 70 a více % z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí od 50 do 70% z celkově požadované výměry orné půdy

náhradou nabízená orná půda činí méně než 50 % z celkově požadované výměry orné půdy

zemědělská výroba

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba – žadatel obec či kraj s účelem užití prior. pro širokou veřejnost

1 : 1,3

1 : 1,4

1 : 1,5

1 : 1,3

investiční výstavba - pro komerční účely

celková výměra 1 : 2

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

investiční výstavba - pro vlastní potřebu

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

těžba nerostů

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

neoprávněně zastavěné pozemky

celková výměra 1 : 10

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

jiný účel – vše co není taxativně vyjmenováno

celková výměra 1 : 1,5

z toho vždy požadovaná výměra orné půdy v plném rozsahu nahrazena

z iniciativy navrhovatele pro potřeby SPÚ (nabídka web)

celková výměra 1 : 1

z iniciativy SPÚ

celková výměra 1 : 1

6) V případě zájmu o směnu nemovitých věcí je nutné podat žádost na předepsaném formuláři včetně všech uvedených příloh, k dispozici zde: http://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni/formulare-a-zadosti-dks).

7)  Žádost se podává na ten Krajský pozemkový úřad, v jehož obvodu se nachází požadované pozemky ve vlastnictví státu (v hospodaření SPÚ). Kontakty na jednotlivá krajská pracoviště SPÚ naleznete zde: http://www.spucr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz