SZIF začíná vydávat rozhodnutí na další tři Agroenvironmentálně-klimatická opatření

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 28. 03. 2017


Praha 27. března 2017 – K dnešnímu datu začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na Zatravňování orné půdy, Ochranu čejky chocholaté a Zatravňování drah soustředěného odtoku. Jedná se o tři podopatření Agroenvironmentálně-klimatického opatření, které je součástí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Zemědělci, kteří hospodaří na půdě vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti se už brzo dočkají peněz.
O tyto dotace zažádalo celkem 901 žadatelů, mezi něž se rozdělí více než 62 milionů korun.
Vydávaná rozhodnutí se týkají podopatření, která mají chránit půdu před erozí a zároveň zlepšit podmínky pro život vybraných druhů ptactva v předem vytipovaných lokalitách.

O tyto dotace zemědělci žádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2016.

Podopatření Zatravňování orné půdy podporuje převod orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných dusičnany anebo podél vodních útvarů. Jeho cílem je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, zvýšení retence vody a snížení rizika eroze půdy. Ve zvláště chráněných oblastech a ochranných pásmech národních parků je zatravňování orné půdy prováděno druhově bohatou nebo regionální směsí schvalovanou místně příslušným orgánem ochrany přírody.

Podopatření s názvem Ochrana čejky chocholaté chrání populaci nejen jednoho, v názvu zmíněného druhu, ale i dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování.

Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku podporuje převod orné půdy na travní porost se zaměřením na dráhy soustředěného odtoku definované v LPIS. Jeho cílem je zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy, což povede ke snížení rizika eroze půdy a splachů ornice do vod. Toto zatravňování je prováděno speciální osevní směsí, která produkuje porost odolný proti zrychlenému odtoku vody v průběhu přívalových srážek.

Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání.

Upozorňujeme žadatele, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí.
Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz