Volební řád

Info vloženo: 28. 10. 2014


Pravidla voleb AK ČR.

Agrární komora České republiky
(Dokument byl schválený XXII. sněmem AK ČR dne 20. března 2014
a vzat na vědomí vládou ČR dne 27. října 2014)
VOLEBNÍ ŘÁD
AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Článek 1(1)    Tento volební řád upravuje volby do orgánů Agrární komory České republiky (dále jen AK ČR).

(2)    Funkční období orgánu AK ČR je nejvýše tříleté. O způsobu voleb rozhoduje sněm AK ČR svým usnesením, mimo funkce a orgány uvedené v zák. 301/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

(3)    Právo být volen má každý člen AK ČR, který v den voleb dosáhl věku nejméně 21 let, písemně souhlasí se svou kandidaturou a je řádně zvoleným delegátem sněmu. Kandidát má právo odstoupit z kandidatury do zahájení voleb.

(4)    Právo volit má každý člen AK ČR zvolený shromážděním nebo vahou hromadou členů okresní nebo regionální agrární komory nebo orgánem společenstva delegátem sněmu. Za členy AK ČR, kteří jsou právnickými osobami má právo volit fyzická osoba zvolená právoplatně za delegáta sněmu.

(5)    Právo volit nemají fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena.

(6)    Členství v orgánech AK ČR je nezastupitelné.

(7)    K platnosti voleb je potřeba přítomnost nadpoloviční většiny zástupců zvolených do všeobecné sněmovny a nadpoloviční většiny zástupců zvolených do sněmovny společenstev a souhlasu nadpoloviční většiny přítomných v každé sněmovně zvlášť. Pokud voli ve stanovených případech sněmovny dohromady, je potřeba u platnosti voleb nadpoloviční většina přítomných delegátů sněmu.

(8)    Zanikne-li fyzické nebo právnické osobě členství v AK ČR a nebo tento subjekt nemá splněny všechny povinnosti vyplývající z členství v AK ČR za období delší než 6 měsíců, zaniká i jeho členství v orgánu AK ČR, do něhož byl zvolen.


Článek 2
Volební komise


(1)    Sněm volí aklamací devítičlennou volební komisi prostou většinou hlasů. Návrh členů volební komise předkládá sněmu představenstvo AK ČR (dále jen představenstvo). Předložený návrh může být doplněn delegáty sněmu. Sněm hlasuje nejdříve o členech navržených představenstvem. Je-li zvoleno prostou většinou hlasů devět členů volební komise o dalších návrzích sněm nehlasuje.(2)    Volební komise řídí volby v obou sněmovnách.


(3)    Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou v probíhajících volbách. Delegát, který přijal členství ve volební komisi nemůže být volen do představenstva, dozorčí rady, nebo smírčí komise.


(4)    Volební komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její další činnost.


(5)    Volební komise organizuje volby v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů a tímto volebním řádem dohlíží na průběh voleb, vyhodnocuje jejich výsledky a provádí o nich zápis. Zápis o provedení voleb podepisují všichni členové volební komise.


(6)    Předseda volební komise vyhlásí sněmu výsledky voleb a prezidentovi AK ČR předá zápis o volbách.
Článek 3
Registrace kandidátů


(1)    Volba prezidenta

a) Delegáti obdrží návrh kandidátů připravený dosavadním představenstvem.
b) Volební komise registruje další kandidáty z řad delegátů sněmu po dobu 15 minut od vyhlášení registrace.
(2)    Volba představenstva

a)    Před volbou členů představenstva sněmovnami se uskuteční primární volby v krajích a ve společenstvech.
b)    Za každý region (14 regionů) 1 kandidát a 1 náhradník.
c)    Za sněmovnu společenstev 14 kandidátů + 14 náhradníků.
d)    Primární volby musí být uskutečněny do termínu vyhlášeného představenstvem AK ČR.
e)    Primární volby se uskuteční na shromážděních delegátů v regionech a skupinách společenstev.
f)    Primární volby se řídí obecnými ustanoveními volebního řádu AK ČR. Řídí je volební komise zvolená na shromáždění delegátů v regionech a skupinách společenstev. O výsledcích voleb komise pořídí zápis a podepsaný členy komise jej ihned po jejich skončení předá představenstvu AK ČR.
g)    Delegáti sněmu obdrží návrh kandidátů na členy představenstva.
(3)    Volba dozorčí rady

a)    Delegáti obdrží návrh kandidátů připravený dosavadním představenstvem.
b)    Volební komise registruje další kandidáty z řad delegátů sněmu po dobu 15 minut od vyhlášení registrace.

(4)    Volba viceprezidentů

a)    Po vyhlášení výsledků voleb představenstva registruje volební komise kandidáty po dobu 15 minut od vyhlášení registrace.
b)    Kandidovat mohou pouze členové představenstva.

(5)    Volba smírčí komise, případně dalších komisí, pokud sněm rozhodne o jejich zřízení.

a)    Delegáti obdrží návrh kandidátů připravený dosavadním představenstvem.
b)    Volební komise registruje další kandidáty z řad delegátů sněmu po dobu 15 minut od vyhlášení registrace.
(6)    Přihláška kandidáta pro volby do dozorčí rady, prezidenta, a viceprezidentů a smírčí komise obsahuje údaje o kandidátovi, jeho souhlas s kandidaturou a u nových návrhů nejméně 10 podpisů navrhovatelů. Přihlášky se podávají výhradně na formuláři, který je k dispozici u prezence. Kandidáti pro volby navrženi dosavadním představenstvem již přihlášky nepodávají.


Článek 4
Průběh voleb


(1)    Zvolení delegáti sněmu AK ČR obdrží při prezenci hlasovací průkaz. Hlasovací průkazy jsou barevně odlišeny pro každou ze sněmoven. Průkaz je nepřenosný. Průkaz je používán při hlasování aklamací a při prokazování totožnosti při vydávání volebních lístků.

(2)    Předseda volební komise před zahájením voleb představí jednotlivé kandidáty v abecedním pořadí. Při představování kandidátů uvede: titul, příjmení, křestní jméno kandidáta, jeho povoláni a bydliště. Kandidáti na funkci prezidenta a viceprezidenta AK ČR mají před zahájením voleb právo na vystoupení v rozsahu tří minut.

(3)    Po předložení hlasovacího průkazu obdrží delegát sněmu volební lístek pro příslušné volby. Na volebním lístku je uvedeno číslo, příjmení, jméno, titul kandidáta, dále region, společenstvo nebo skupina společenstev, za které kandiduje. Členy představenstva volí resp. potvrzují sněmovny odděleně.

(4)    Kandidát je volen tak, že číslo uvedené u jeho jména je zakroužkováno. Čísla nevolených kandidátů se přeškrtnou. Na volebních lístcích pro volby do představenstva AK ČR může být zakroužkováno nejvýše 14 kandidátů a do dozorčí rady 11. Jinak upravené volební lístky jsou neplatné.Článek 5
Výsledky voleb


(1)    Po zániku členství v představenstvu provede představenstvo kooptaci náhradníka zvoleného v primárních volbách v příslušném kraji nebo skupině společenstev. Pokud zanikne členství v představenstvu u náhradníka, budou provedeny primární volby v regionu nebo skupině společenstev a podle jejich výsledku bude představenstvo kooptovat nového člena. Kooptaci může navrhnout předsednictvo příslušné sněmovny. Kooptace se provádí podle ustanovení jednacího řádu představenstva hlasováním. Počet kooptovaných členů nesmí přesáhnout v průběhu volebního období počet 4 v každé sněmovně zvlášť. Při vyšším počtu zániku členství v představenstvu budou provedeny na nejbližším sněmu doplňovací volby. Doplňovací volby se řídí stejnými pravidly jako řádné volby představenstva.

(2)    Za členy představenstva je zvolena v každé sněmovně polovina kandidátů podle § 13, odst. 4 zákona č. 301/92 Sb.

(3)    Kandidát zvolený za prezidenta AK ČR se stává členem představenstva.

(4)    Prezidentem AK ČR je zvolen kandidát, který obdrží při volbě prezidenta nejvyšší počet platných hlasů ze všech kandidátů. Ke zvolení prezidenta je třeba nadpoloviční většiny všech delegátů přítomných na sněmu. Není-li kandidát zvolen nadpoloviční většinou hlasů delegátů přítomných na sněmu, koná se druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných platných hlasů. Další kolo voleb se rovněž uskuteční v případě, kdy dva kandidáti obdrží shodně nejvyšší počet platných hlasů.

(5)    Pro volby viceprezidentů platí ustanovení v odstavci (4), platná pro volbu prezidenta. Delegáti obou sněmoven hlasují o viceprezidentech společně.

(6)    Volby do dozorčí rady AK ČR jsou společné pro obě sněmovny. Zvoleno je jedenáct kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě se uskuteční dodatková volba, při níž je zvolen kandidát, který obdrží vyšší počet odevzdaných platných hlasů. Dozorčí rada zvolí na svém prvním zasedání v tajných volbách svého předsedu. Volbu předsedy dozorčí rady řídí věkově nejstarší člen dozorčí rady.

(7)    Do smírčí komise jsou zvoleni tři kandidáti. Je-li volena smírčí komise, platí pro její volbu ustanovení odst. (6).

(8)    Rozhodne-li sněm o ustanovení komisí AK ČR, platí pro volbu těchto komisí ustanovení odstavce (6). Totéž platí přiměřeně pro volbu komisí zřízených sněmovnami.

Článek 6
Závěrečná ustanovení(1)    O každé volbě pořizuje volební komise zápis, který podepíší všichni členové volební komise. V zápisu je vždy uvedeno složení volební komise, jména kandidátů vedených na volební listině pro jednotlivé volby, počet vydaných a odevzdaných platných volebních lístků, počty platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty, jména zvolených kandidátů, čas zahájení a čas ukončení voleb.

(2)    Změny v zařazení do skupin společenstev článek 3. odst. (2) c, provádí představenstvo.

(3)    Zrušuje se Volební řád Agrární komory České republiky schválený XIV. sněmem Agrární komory České republiky, dne 29. 3. 2007 a potvrzený vládou ČR, dne 23. 6. 2007, sdělením Předsedy vlády České republiky z 23.6.2007, pod č.j. 9382/07 – OAV.

(4)    Volební řád byl schválen usnesením XXII. sněmu Agrární komory České republiky, dne 20.3.2014 a je platný od 21. 3. 2014.

(5)    Volební řád byl potvrzen vládou ČR, dne 27. října 2014, usnesením č. 877.

Ing. Miroslav Toman, CSc., v.r.
prezident AK ČR

Ing. Pavel Veselý, v.r.
předseda dozorčí rady AK ČR

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz