Zemědělství - 3. čtvrtletí 2017

InfoKomodityStatistické informaceZemědělství vloženo: 30. 10. 2017


30. 10. 2017 - Výroba hovězího i vepřového masa klesla

Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 107 205 tun, meziročně o 2,8 % méně. Z toho bylo 15 900 tun (−7,0 %) hovězího, 50 835 tun (−5,2 %) vepřového a 40 419 tun (+2,0 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat se meziročně zvýšily u skotu (+3,4 %) a prasat (+8,1 %), ke snížení ceny došlo u jatečných kuřat (−1,6 %). V zahraničním obchodě s živými zvířaty bylo zaznamenáno snížení vývozu zástavového skotu a trvale klesající dovoz selat. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od producentů 731 114 tis. litrů mléka (+ 8,7%). Ceny zemědělských výrobců mléka byly vzhledem k nízké úrovni ve třetím čtvrtletí loni o 38,4 % vyšší.

Porážky a výroba masa

Ve třetím čtvrtletí 2017 bylo na jatkách poraženo 53,9 tis. ks skotu, což je meziročně o 6,8 % méně, z toho bylo 21,7 tis. býků (−9,0 %), 24,8 tis. krav (−7,1 %) a 5,0 tis. jalovic (+3,9 %). Celková produkce hovězího masa činila 15 900 tun (−7,0 %). Ve sledovaném období pokračoval pokles počtu poraženého skotu a výroby hovězího masa, která se nejvíce snížila v kategorii býků (−9,5 %), tj. hlavní kategorii pro produkci hovězího masa.
Také počet poražených prasat pokračoval v dlouhodobém poklesu; ve třetím čtvrtletí jich bylo poraženo 566,7 tis. ks (−5,7 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 50 835 tun (−5,2 %).
V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziročnímu zvýšení výroby drůbežího masa na 40 419 tun (+2,0 %).

Stavy skotu a prasat

Podle statistického šetření o chovu skotu bylo v ČR na začátku třetího čtvrtletí 2017 chováno 1 420,0 tis. ks skotu, meziročně o 2,6 % více. Stavy krav se zvýšily o 1,5 %, z nichž dojených krav ubylo o 2,0 % (na 364,3 tis. ks) a ostatních (masných) bylo více o 8,0 % (214,4 tis. ks). Ve věkové kategorii 1–2 roky zůstaly stavy zvířat téměř stejné (+0,8 %), a to díky vyššímu počtu býků ve výkrmu (+5,2 %), i když stavy jalovic pro obnovu stáda klesly (−1,1 %).
Stavy prasat k 31. 7. 2017 se meziročně téměř nezměnily (1 563,5 tis. ks, −0,5 %). Podstatný pokles byl zaznamenán v kategorii prasat ve výkrmu, a to především s hmotností nad 80 kg, tj. prasat určených k porážce v bezprostředně navazujícím období (−7,4 %). Stavy selat do 20 kg se zvýšily o 9,8 %. Stavy prasnic meziročně zůstaly stejné (93,3 tis. ks, +0,3 %), zvýšil se počet zapuštěných prasnic (+2,2 %) i prasniček (+7,4 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve třetím čtvrtletí meziročně mírně zvýšily u všech kategorií: u býků o 1,8 %, u krav o 6,1 %, u jalovic o 3,7 % a u telat o 9,9 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,77 Kč za kg v živém nebo 86,94 Kč za kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat meziročně vzrostly o 8,1 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 34,23 Kč/kg živé hmotnosti nebo 44,50 Kč/kg jatečné hmotnosti.
Ceny jatečných kuřat byly o 1,6 % pod loňskou úrovní. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti za průměrnou cenu 23,13 Kč za kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu ) s živými zvířaty se v období od června do srpna 2017 více živých zvířat vyvezlo, než dovezlo. Tento přebytek obchodní bilance se meziročně u skotu mírně snížil, výrazně klesl u prasat a nepatrně se zvýšil u drůbeže.
Vývoz živého skotu (50,0 tis. ks) výrazně převyšoval jeho dovoz (1,9 tis. ks), i když meziročně mírně poklesl (−3,7 %) v důsledku nižšího vývozu zvířat určených k dalšímu chovu (31,6 tis. ks; −6,7 %). Zvířat určených k porážce se meziročně dovezlo výrazně více (1,4 tis. ks a 820 tun), zatímco vývoz zůstal téměř na stejné úrovni (18,4 tis. ks a 12 012 tun v živé hmotnosti). Největší podíl na vývozu živého skotu měla zvířata prodaná do Turecka (plemenná, k dalšímu chovu i k porážce), dále se skot vyvážel do Rakouska, a to především k porážce.
V zahraničním obchodě s živými prasaty došlo ve sledovaném období k výrazným meziročním změnám. V dovozu živých prasat sice stabilně převládala kategorie do 50 kg, ale k vyrovnání poptávky po selatech jich stačilo 31,4 tis. ks, neboť jejich dovoz se snížil na 47,4 tis. ks (−10,3 %) a vývoz činil 16,1 tis. ks. Vyvážela se především prasata k porážce. Jejich množství také kleslo (na 55,5 tis. ks; −10,4 %), přesto celková bilance obchodu s živými prasaty zůstala kladná. Prasata se dovážela z Německa (selata i jatečná prasata), z Dánska (plemenná prasata a selata) a z Nizozemska (výhradně selata), vyvážela se na Slovensko (převážně jatečná prasata), do Maďarska (všechny kategorie prasat) a Německa (jatečná prasata a selata).
Zahraniční obchod s živou drůbeží vykázal kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Ve sledovaném období bylo dovezeno 3,1 mil. jednodenních kuřat (meziročně −5,7 %) a vyvezeno 22,6 mil. ks (+5,5 %). Jatečných kuřat a slepic se vyvezlo 7 215 tun (−9,6 %). Největší podíl na dovozu živé drůbeže mělo Německo (jednodenní mláďata), Maďarsko (jednodenní kuřata) a Slovensko (jednodenní užitková kuřata, broileři a slepice k porážce). Živá drůbež se vyvážela hlavně na Slovensko (všechny druhy mláďat drůbeže a jatečná kuřata), do Německa (jednodenní kachňata, vykrmené krůty a kuřata) a do Polska (všechny druhy a kategorie drůbeže).

Zahraniční obchod1) s masem vykázal větší zápornou bilanci než ve stejném období loni (−7 109 tun u hovězího, −57 556 tun u vepřového a −19 865 tun u drůbežího).
Schodek zahraničního obchodu se nejvíce prohloubil u hovězího masa. Jeho dovoz vzrostl na 9 652 tun (meziročně +21,5 %), kdežto vývoz se snížil na 2 543 tun (−2,8 %). Dovezené hovězí maso pocházelo nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Většina vývozu směřovala na Slovensko, vyváželo se také do Nizozemska a Polska.
Dovoz vepřového masa zaznamenal opět mírné meziroční zvýšení. Dovezlo se ho 66 466 tun (+3,7 %), kdežto vývoz poklesl na 8 910 tun (−10,2 %). Vepřové se dováželo z Německa, Španělska a Polska. Vývozy byly realizovány převážnou většinou na Slovensko.
Meziročně vyšší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl také způsoben vyšším dovozem a nižším vývozem. Ve sledovaném období se dovezlo 28 969 tun (+4,3 %), většinou z Polska, a vyvezlo 9 104 tun (−2,7 %), nejvíce na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve třetím čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 731 114 tis. litrů mléka (+8,7 %), z toho nákup mlékáren činil 626 600 tis. litrů (+2,0 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka byly vzhledem k nízké úrovni ve třetím čtvrtletí loni o 38,4 % vyšší. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,51 Kč za litr, tj. o 0,23 Kč vyšší než v předcházejícím čtvrtletí.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

Výrazný přebytek zahraničního obchodu1) s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně snížil, a to na 183 419 tun. Klesl jejich dovoz (−12,4 %, na 64 050 tun) i vývoz (−10,1 %, na 247 470 tun). Největší podíl na sníženém dovozu i vývozu mělo mléko a smetana. Meziročně se jich dovezlo o 9 759 tun a vyvezlo o 22 424 tun méně. Zahraniční obchod s máslem se meziročně snížil o 810 tun (−17,3 %) na straně dovozu a o 367 tun (−39,4 %) na straně vývozu. S mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce obchodovalo s Německem a Slovenskem v obou směrech, na dovozu také s Polskem a vývozu s Itálií.
Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat:
statistická zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1-12), o chovu skotu (Zem 1-02), o chovu prasat (Zem 2-02)
publikace ČSÚ Indexy cen zemědělských výrobců (011045-17)
databáze zahraničního obchodu (ČSÚ)
výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12 a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12)
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2017
Termín ukončení zpracování: 25. 10. 2017
Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-srpen-2017, termín zveřejnění podrobných údajů za září: 6. 11. 2017
Chov skotu
https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-1-pololeti-2017
Chov prasat
https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-k-31-7-2017
Ceny v zemědělství
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky&katalog=31785#katalog=31785 
Termín zveřejnění další RI: 30. 1. 2018

Přílohy
Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců

Informace ze dne 30. 10. 2017 ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz